Manual Debian Live

Sobre aquest manual

1. Sobre aquest manual

1.1 Per als impacients
1.2 Termes
1.3 Autors
1.4 Contribuir a aquest document
1.4.1 Aplicar canvis
1.4.2 Traducció

2. Sobre el Projecte Debian Live

2.1 Motivació
2.1.1 Què passa amb els sistemes vius actuals
2.1.2 Per què crear el nostre pròpi sistema viu?
2.2 Filosofia
2.2.1 Només paquets Debian sense modificacions de la secció "main"
2.2.2 Paquets del sistema viu sense cap configuració
2.3 Contacte

Usuari

3. Instaŀlació

3.1 Requisits
3.2 Instaŀlació de live-build
3.2.1 Des del repositori de Debian
3.2.2 A partir del codi font
3.2.3 A partir d'instantànies
3.3 Instal.lació de live-boot i live-config
3.3.1 Des del repositori de Debian
3.3.2 A partir del codi font
3.3.3 A partir d'instantànies

4. Conceptes bàsics

4.1 Què és un sistema viu?
4.2 Descàrrega d'imatges prefabricades
4.3 Ús del servei de construcció d'imatges en viu web
4.3.1 Ús i advertències sobre el servei web
4.4 Primers passos: construcció d'una imatge ISO híbrida
4.5 Usar una imatge ISO híbrida en viu
4.5.1 Gravar una imatge ISO en un medi físic
4.5.2 Còpiar una imatge ISO híbrida en un dispositiu USB
4.5.3 Utilitzar l'espai lliure en una memòria USB
4.5.4 Arrencar el medi en viu
4.6 Utilitzar una màquina virtual per fer proves
4.6.1 Provar una imatge ISO amb QEMU
4.6.2 Provar una imatge ISO amb virtualbox
4.7 Construir i utilitzar una imatge HDD
4.8 Construir una imatge netboot
4.8.1 Servidor DHCP
4.8.2 Servidor TFTP
4.8.3 Servidor NFS
4.8.4 Com provar l'arrencada en xarxa
4.8.5 Qemu

5. Descripció general de les eines

5.1 El paquet live-build
5.1.1 L'ordre lb config
5.1.2 L'ordre lb build
5.1.3 L'ordre lb clean
5.2 El paquet live-boot
5.3 El paquet live-config

6. Gestió d'una configuració

6.1 Gestionar canvis en la configuració
6.1.1 Per què utilitzar scripts auto? Què fan?
6.1.2 Utilitzar scripts auto d'exemple
6.2 Clonar una configuració publicada via Git

7. Visió general de la personalització

7.1 Configuració durant la construcció vs. durant l'arrencada
7.2 Etapes de la construcció
7.3 Suplementar lb config amb fitxers
7.4 Tasques de personalització

8. Personalització de la instaŀlació de paquets

8.1 Fonts dels paquets
8.1.1 Distribució, àrees d'arxiu i mode
8.1.2 Miralls de distribució
8.1.3 Miralls de distribució utilitzats en temps de construcció
8.1.4 Miralls de distribució utilitzats en temps d'execució
8.1.5 Repositoris addicionals
8.2 Selecció dels paquets a instaŀlar
8.2.1 Llistes de paquets
8.2.2 Ús dels metapaquets
8.2.3 Llistes locals de paquets
8.2.4 Llistes locals de paquets per l'etapa binary
8.2.5 Generar llistes de paquets
8.2.6 Ús de condicionals dins de les llistes de paquets
8.2.7 Tasques d'escriptori i llenguatge
8.2.8 Tipus i versió del nucli
8.2.9 Nuclis personalitzats
8.3 Instaŀlació de paquets modificats o de tercers
8.3.1 Fer servir packages.chroot per instaŀar paquets personalitzats
8.3.2 Fer servir un repositori APT per instaŀlar paquets personalitzats
8.3.3 Paquets personalitzats i APT
8.4 Configurar APT en temps de construcció
8.4.1 Elegir apt o aptitude
8.4.2 L'ús d'un proxy amb APT
8.4.3 Afinar APT per estalviar espai
8.4.4 Passar opcions per a apt o aptitude
8.4.5 APT pinning

9. Personalització dels continguts

9.1 Includes
9.1.1 Live/chroot local includes
9.1.2 Binary local includes
9.2 Scripts ganxo (Hooks)
9.2.1 Live/chroot local hooks
9.2.2 Scripts ganxo durant l'arrencada
9.2.3 Binary local hooks
9.3 Preconfiguració de les preguntes de Debconf

10. Personalització dels comportaments en temps d'execució

10.1 Personalitzar l'usuari en viu
10.2 Personalització de l'entorn local i el llenguatge
10.3 Persistència
10.3.1 El fitxer persistence.conf
10.3.2 Utilitzar diversos medis persistents

11. Personalització de la imatge binària

11.1 Carregador d'arrencada
11.2 metadades ISO

12. Personalització de l'instaŀlador de debian

12.1 Tipus d'instaŀlador de Debian
12.2 Personalització de l'instaŀlador de Debian amb preconfiguració
12.3 Personalitzar el contingut de l'instaŀlador de Debian

Projecte

13. Contribuir al projecte

13.1 Fer canvis

14. Informar dels errors

14.1 Problemes coneguts
14.2 Reconstruir des de zero
14.3 Fer servir paquets actualitzats
14.4 Recopilar informació
14.5 Aïllar el cas que falla, si és possible
14.6 Utilitzar el paquet correcte per informar de l'error
14.6.1 A l'hora de construir mentre bootstrapping
14.6.2 A l'hora de construir, durant la instaŀlació de paquets
14.6.3 En el moment d'arrencar
14.6.4 En temps d'execució
14.7 Fer la recerca
14.8 On informar dels errors

15. Estil de Codi

15.1 Compatibilitat
15.2 Indentació
15.3 Ajust de línia
15.4 Variables
15.5 Misceŀlània

16. Procediments

16.1 Publicacions majors
16.2 Publicacions puntuals
16.2.1 Ùltima publicació puntual d'una versió de Debian
16.2.2 Plantilla per anunciar una publicació puntual

17. Repositoris Git

17.1 Gestió de múltiples repositoris

Exemples

18. Exemples

18.1 Ús dels exemples
18.2 Tutorial 1: Una imatge per defecte
18.3 Tutorial 2: Una utilitat de navegador web
18.4 Tutorial 3: Una imatge personalitzada
18.4.1 Primera revisió
18.4.2 Segona revisió
18.5 Un client per a un quiosc VNC
18.6 Una imatge bàsica per a un dispositiu USB de 128MB
18.7 Un escriptori GNOME localitzat i amb instaŀlador

Apèndix

18.8 Guidelines for authors
18.8.1 Linguistic features
18.8.2 Procedures
18.9 Guidelines for translators
18.9.1 Translation hints

Manual Debian Live

Usuari

3. Instaŀlació

3.1 Requisits

La construcció d'imatges Debian Live té molts pocs requisits.

 • Accés de superusuari (root)
 • Una versió actualitzada de live-build
 • Una shell compatible amb POSIX, com ara bash o dash
 • debootstrap o cdebootstrap
 • Linux 2.6.x o superior.
 • Tenir en compte que no cal usar Debian o una distribució derivada de Debian ja que live-build funcionarà en gairebé qualsevol distribució amb els requisits anteriors.

  3.2 Instaŀlació de live-build

  Es pot instaŀlar live-build en un nombre de maneres diferentes:

 • Des del repositori Debian
 • A partir del codi font
 • A partir d'instantànies
 • Si s'utilitza Debian, la manera recomanada és instaŀlar live-build des del repositori de Debian.

  3.2.1 Des del repositori de Debian

  Només cal instaŀlar live-build com qualsevol altre paquet:

  # apt-get install live-build

  3.2.2 A partir del codi font

  live-build es desenvolupa utilitzant el sistema de control de versions Git. En els sistemes basats en Debian, això és proporcionat pel paquet git. Per comprovar l'últim codi, executar:

  $ git clone git://live.debian.net/git/live-build.git

  Es pot construir i instaŀlar un paquet Debian pròpi mitjançant l'execució de:

  $ cd live-build
  $ dpkg-buildpackage -b -uc -us
  $ cd ..

  Ara instaŀlar qualsevol dels fitxers .deb recent construïts que ens interessen, per exemple,

  # dpkg -i live-build_3.0-1_all.deb

  Es pot instaŀlar live-build directament al sistema mitjançant l'execució de:

  # make install

  i desinstaŀlar amb:

  # make uninstall

  3.2.3 A partir d'instantànies

  Si no es desitja construir o instaŀlar live-build a partir de les fonts, es pot utilitzar les instantànies. Aquestes es construeixen automàticament a partir de l'última versió del Git, i estan disponibles a ‹http://live.debian.net/debian/›.

  3.3 Instal.lació de live-boot i live-config

  Nota: No cal instaŀlar live-boot o live-config en el sistema per crear sistemes personalitzats de Debian Live. No obstant, això no farà cap mal i és útil per a fins de referència. Si només es vol la documentació, ara es poden instaŀlar els paquets live-boot-doc i live-config-doc per separat.

  3.3.1 Des del repositori de Debian

  Tots dos, live-boot i live-config, estan disponibles al arxiu de Debian, d'una manera similar a Instaŀlació de live-build.

  3.3.2 A partir del codi font

  Per utilitzar les darreres fonts del git, es pot seguir el procés seguent. Assegurar-se d'estar familiaritzat amb els termes esmentats a Termes.

 • Clonar les fonts de live-boot i live-config
 • $ git clone git://live.debian.net/git/live-boot.git
  $ git clone git://live.debian.net/git/live-config.git

  Consultar les pàgines del manual de live-boot i live-config per més detalls sobre la seva personalització si aquesta és la raó per construir aquests paquets a partir de les fonts.

 • Crear els fitxers .deb de live-boot i live-config
 • S'ha de crear ja sigui en la distribució de destinació o en un chroot que contingui la plataforma de destinació: és a dir, si el objectiu és wheezy llavors s'ha de construir contra wheezy.

  Es pot utilitzar un constructor personal, com ara pbuilder o sbuild si es necessita crear live-boot per a una distribució de destinació diferenta del sistema de construcció. Per exemple, per a les imatges en viu de wheezy, crear live-boot en un chroot wheezy. Si la distribució de destinació per casualitat coincideix amb la distribució del sistema de construcció, es pot construir directament en el sistema de construcció amb dpkg-buildpackage (proporcionat pel paquet dpkg-dev) :

  $ cd live-boot
  $ dpkg-buildpackage -b -uc -us
  $ cd ../live-config
  $ dpkg-buildpackage -b -uc -us

 • Utilitzar tots el fitxers .deb generats que calguin
 • Com live-boot y live-config són instaŀlats per el sistema de construcció live-build, la instaŀlació dels paquets en el sistema amfitrió no és suficient: s'ha de tractar els .deb generats com si fossin uns paquets personalitzats. Ja que el propòsit per construir aquests paquets a partir del codi font és per provar coses noves a curt termini abans del llançament oficial, seguir els pasos de Instaŀlació de paquets modificats o de tercers per incloure temporalment els paquets rellevants en la configuració. En particular, cal observar que ambdós paquets es divideixen en una part genèrica, una part de documentació i un o més back-ends. Incloure la part genèrica, només un dels back-ends que coincideixi amb la configuració, i, opcionalment, la documentació. Suposant que s'està construint una imatge en viu en el directori actual i que s'han generat tots els .deb per a una única versió dels dos paquets al directori superior, aquestes ordres de bash són per copiar tots els paquets importants, incloent-hi els back-ends per defecte:

  $ cp ../live-boot{_,-initramfs-tools,-doc}*.deb  config/packages.chroot/
  $ cp ../live-config{_,-sysvinit,-doc}*.deb  config/packages.chroot/

  3.3.3 A partir d'instantànies

  Es pot deixar que live-build utilitzi les darreres instantànies de live-boot i live-config configurant un repositori de tercers en el directori de configuració de live-build. Suposant que ja s'ha creat un arbre de configuració del directori actual amb lb config:

  $ lb config --archives live.debian.net