Updating the Catalan translation of several files.
authorchals <chals@altorricon.com>
Fri, 14 Dec 2012 13:48:37 +0000 (14:48 +0100)
committerchals <chals@altorricon.com>
Fri, 14 Dec 2012 13:48:37 +0000 (14:48 +0100)
manual/ca/about_project.ssi
manual/ca/user_basics.ssi
manual/ca/user_customization-packages.ssi
manual/ca/user_customization-runtime.ssi
manual/ca/user_managing_a_configuration.ssi
manual/po/ca/about_project.ssi.po
manual/po/ca/user_basics.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-packages.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/ca/user_managing_a_configuration.ssi.po

index 325702a..5b84a62 100644 (file)
@@ -86,10 +86,10 @@ possible i s'han de fusionar en el repositori de Debian si és possible.
 
 2~contact Contacte
 
-_* *{Mailing list}*: The primary contact for the project is the mailing list
-at http://lists.debian.org/debian-live/. You can email the list directly by
-addressing your mail to debian-live@lists.debian.org The list archives are
-available at http://lists.debian.org/debian-live/.
+_* *{Llista de correu}*: El contacte principal del projecte és la llista de
+correu a http://lists.debian.org/debian-live/. Es pot enviar un correu
+directament a debian-live@lists.debian.org Els arxius de la llista són a
+http://lists.debian.org/debian-live/.
 
 _* *{IRC}*: Un nombre d'usuaris i desenvolupadors estan presents al canal
 #debian-live a irc.debian.org (OFTC). Quan es pregunta al IRC, s'ha de tenir
index 29fd2b4..da4fd5f 100644 (file)
@@ -66,19 +66,19 @@ medis (imatge ISO9660, imatge de disc, etc.)
 
 2~building-iso-hybrid Primers passos: construcció d'una imatge ISO híbrida
 
-Regardless of the image type, you will need to perform the same basic steps
-to build an image each time. As a first example, create a build directory,
-change to that directory and then execute the following sequence of
-live-build commands to create a basic ISO hybrid image containing just the
-Debian standard system without X.org. It is suitable for burning to CD or
-DVD media, and also to copy onto a USB stick.
-
-The name of the working directory is absolutely up to you, but if you take a
-look at the examples used throughout live-manual, it is a good idea to use a
-name that helps you identify the image you are working with in each
-directory, especially if you are working or experimenting with different
-image types. In this case you are going to build an standard system so let's
-call it, for example, live-standard.
+Independentment del tipus d'imatge, s'haurà de fer els mateixos passos
+bàsics per construir una imatge cada vegada. Com a primer exemple, crear un
+directori de treball, canviar a aquest directori i executar la següent
+seqüència d'ordres live-build per crear una imatge ISO híbrida de base que
+conté només el sistema estàndard de Debian sense X.org. És adequat per
+gravar en un CD o DVD, i també per copiar en una memòria USB.
+
+El nom del directori de treball és absolutament indiferent, però si es fa un
+cop d'ull als exemples utilitzats a live-manual, és una bona idea utilitzar
+un nom que ajudi a identificar la imatge amb que s'està treballant en cada
+directori, especialment si s'està treballant o experimentant amb diferents
+tipus d'imatges. En aquest cas, anem a construir un sistema estàndard així
+que l'anomenarem, per exemple, live-standard.
 
 code{
 
@@ -86,8 +86,8 @@ code{
 
 }code
 
-Then, run the #{lb config}# command. This will create a "config/" hierarchy
-in the current directory for use by other commands:
+Aleshores, executar l'ordre #{lb config}#. Això crearà una jerarquia
+«config/» en el directori actual per ser utilitzada per altres ordres:
 
 code{
 
index 3756f7c..b847d52 100644 (file)
@@ -637,13 +637,14 @@ o bé durant l'execució. En el primer cas, crear #{config/archives/*.pref}#,
 #{config/archives/*.pref.chroot}#, i #{config/apt/preferences}#. Per al
 segon cas, crear #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
 
-Let's say you are building a wheezy live system but need all the live
-packages that end up in the binary image to be installed from sid at build
-time. You need to add sid to your APT sources and pin the live packages from
-it higher, but all other packages from it lower, than the default
-priority. Thus, only the packages you want are installed from sid at build
-time and all others are taken from the target system distribution,
-wheezy. The following will accomplish this:
+Suposem que s'està construint un sistema en viu wheezy però es necessita que
+tots els paquets «live-» que acaben dins de la imatge binària s'instaŀlin
+desde sid en temps de construcció. Cal afegir sid a les fonts d'APT i fer un
+pin dels paquets live amb una prioritat més alta, però tots els altres
+paquets amb una prioritat més baixa que la prioritat per defecte de manera
+que només els paquets que es vol s'instaŀlin desde sid en el moment de la
+construcció i tots els altres es prenguin de la distribució de destinació,
+wheezy. El que segueix aconseguira això:
 
 code{
 
index 8aae948..bffd43b 100644 (file)
@@ -280,15 +280,16 @@ code{
 
 }code
 
-Then we reboot. During the first boot the contents of #{/home}# and
-#{/var/cache/apt}# will be copied into the persistence volume, and from then
-on all changes to these directories will live in the persistence
-volume. Please note that any paths listed in the #{persistence.conf}# file
-cannot contain white spaces or the special #{.}# and #{..}# path
-components. Also, neither #{/lib}#, #{/lib/live}# (or any of their
-sub-directories) nor #{/}# can be made persistent using custom mounts. As a
-workaround for this limitation you can add #{/ union}# to your
-#{persistence.conf}# file to achieve full persistence.
+Després es reinicia el sistema. Durant la primera arrencada el contingut de
+#{/home}# i #{/var/cache/apt}# es copiaran en el volum de la persistència, i
+d'aquí en endavant tots els canvis en aquests directoris es guardaran en el
+volum de la persistència. Tenir en compte que les rutes que apareixen en el
+fitxer #{persistence.conf}# no poden contenir espais en blanc o els
+components especials #{.}# i #{..}#. A més, ni #{/lib}#, #{/lib/live}# (o
+qualsevol dels seus subdirectoris) ni #{/}# es poden fer persistents
+utilitzant muntatges personalitzats. Com una solució per aquesta limitació
+es pot afegir #{/ union}# al fitxer #{persistence.conf}# per aconseguir una
+persistència completa.
 
 Es poden utilitzar diversos volums diferents de muntatges personalitzats
 (amb els seus propis fitxers #{persistence.conf}# però si diversos volums
index b2fad08..7584aee 100644 (file)
@@ -85,14 +85,14 @@ s'utilitza #{lb build}#, es crea un log de la construcció mitjançant
 
 2~ Clonar una configuració publicada via Git
 
-Use the #{lb config --config}# option to clone a Git repository that
-contains a Debian Live configuration. If you would like to base your
-configuration on one maintained by the Debian Live project, look at
-http://live.debian.net/gitweb for the repository named #{live-images}# in
-the category #{Packages}#.
-
-For example, to build a rescue image, use the #{live-images}# repository as
-follows:
+Utilitzar l'opció #{lb config --config}# per clonar un repositori Git que
+contingui una configuració de Debian Live. Si es vol basar la configuració
+en un repositori mantingut pel projecte Debian Live, mirar el repositori a
+http://live.debian.net/gitweb amb el nom #{live-images}# sota el títol
+#{Packages}#.
+
+Per exemple, per construir una imatge de rescat, utilitzar el repositori
+#{live-images}# de la manera següent:
 
 code{
 
index adc0eff..38af3aa 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-12-14 14:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-26 19:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-14 14:36+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -254,12 +254,6 @@ msgstr "2~contact Contacte"
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_project.ssi:66
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "_* *{Mailing list}*: The primary contact for the project is the mailing "
-#| "list at http://lists.debian.org/debian-live/. You can email the list "
-#| "directly by addressing your mail to debian-live@lists.debian.org. The "
-#| "list archives are available at http://lists.debian.org/debian-live/."
 msgid ""
 "_* *{Mailing list}*: The primary contact for the project is the mailing list "
 "at http://lists.debian.org/debian-live/. You can email the list directly by "
@@ -268,7 +262,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "_* *{Llista de correu}*: El contacte principal del projecte és la llista de "
 "correu a http://lists.debian.org/debian-live/. Es pot enviar un correu "
-"directament a debian-live@lists.debian.org. Els arxius de la llista són a "
+"directament a debian-live@lists.debian.org Els arxius de la llista són a "
 "http://lists.debian.org/debian-live/."
 
 #. type: Plain text
index ba55d96..0bc8e5b 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-12-14 14:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-26 15:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-14 14:42+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -326,14 +326,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:28
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Regardless of the image type, you will need to perform the same basic "
-#| "steps to build an image each time. As a first example, execute the "
-#| "following sequence of live-build commands to create a basic ISO hybrid "
-#| "image containing just the Debian standard system without X.org. It is "
-#| "suitable for burning to CD or DVD media, and also to copy onto a USB "
-#| "stick."
 msgid ""
 "Regardless of the image type, you will need to perform the same basic steps "
 "to build an image each time. As a first example, create a build directory, "
@@ -343,10 +335,11 @@ msgid ""
 "media, and also to copy onto a USB stick."
 msgstr ""
 "Independentment del tipus d'imatge, s'haurà de fer els mateixos passos "
-"bàsics per construir una imatge cada vegada. Com a primer exemple, executar "
-"la següent seqüència d'ordres live-build per crear una imatge ISO híbrida  "
-"de base que conté només el sistema estàndard de Debian sense X.org. És "
-"adequat per gravar en un CD o DVD, i també per copiar en una memòria USB."
+"bàsics per construir una imatge cada vegada. Com a primer exemple, crear un "
+"directori de treball, canviar a aquest directori i executar la següent "
+"seqüència d'ordres live-build per crear una imatge ISO híbrida de base que "
+"conté només el sistema estàndard de Debian sense X.org. És adequat per "
+"gravar en un CD o DVD, i també per copiar en una memòria USB."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:30
@@ -358,24 +351,26 @@ msgid ""
 "image types. In this case you are going to build an standard system so let's "
 "call it, for example, live-standard."
 msgstr ""
+"El nom del directori de treball és absolutament indiferent, però si es fa un "
+"cop d'ull als exemples utilitzats a live-manual, és una bona idea utilitzar "
+"un nom que ajudi a identificar la imatge amb que s'està treballant en cada "
+"directori, especialment si s'està treballant o experimentant amb diferents "
+"tipus d'imatges. En aquest cas, anem a construir un sistema estàndard així "
+"que l'anomenarem, per exemple, live-standard."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:34
 #, no-wrap
 msgid " $ mkdir live-standard && cd live-standard\n"
-msgstr ""
+msgstr " $ mkdir live-standard && cd live-standard\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:38
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "First, run the #{lb config}# command. This will create a \"config/\" "
-#| "hierarchy in the current directory for use by other commands:"
 msgid ""
 "Then, run the #{lb config}# command. This will create a \"config/\" "
 "hierarchy in the current directory for use by other commands:"
 msgstr ""
-"En primer lloc, executar l'ordre #{lb config}#. Això crearà una jerarquia "
+"Aleshores, executar l'ordre #{lb config}#. Això crearà una jerarquia "
 "«config/» en el directori actual per ser utilitzada per altres ordres:"
 
 #. type: Plain text
index e8e216b..7cd45f2 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-12-14 14:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-29 22:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-14 14:44+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -1556,14 +1556,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:352
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Let's say you are building a wheezy live system but need all the live "
-#| "packages that end up in the binary image to be installed from sid at "
-#| "build time. You need to add sid to your APT sources and pin it lower than "
-#| "the default priority so that only the packages you want are installed "
-#| "from it at build time and all others are taken from the target system "
-#| "distribution, wheezy. The following will accomplish this:"
 msgid ""
 "Let's say you are building a wheezy live system but need all the live "
 "packages that end up in the binary image to be installed from sid at build "
@@ -1576,10 +1568,11 @@ msgstr ""
 "Suposem que s'està construint un sistema en viu wheezy però es necessita que "
 "tots els paquets «live-» que acaben dins de la imatge binària s'instaŀlin "
 "desde sid en temps de construcció. Cal afegir sid a les fonts d'APT i fer un "
-"pin amb una prioritat més baixa que la prioritat per defecte de manera que "
-"només els paquets que es vol s'instaŀlin en el moment de la construcció i "
-"tots els altres es prenguin de la distribució de destinació, wheezy. El que "
-"segueix aconseguira això:"
+"pin dels paquets live amb una prioritat més alta, però tots els altres "
+"paquets amb una prioritat més baixa que la prioritat per defecte de manera "
+"que només els paquets que es vol s'instaŀlin desde sid en el moment de la "
+"construcció i tots els altres es prenguin de la distribució de destinació, "
+"wheezy. El que segueix aconseguira això:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:360
index 9805b4b..3492b0f 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-12-14 14:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-18 22:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-14 14:35+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -749,15 +749,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:182
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Then we reboot. During the first boot the contents of #{/home}# and #{/"
-#| "var/cache/apt}# will be copied into the persistence volume, and from then "
-#| "on all changes to these directories will live in the persistence volume. "
-#| "Please note that any paths listed in the #{persistence.conf}# file cannot "
-#| "contain white spaces or the special #{.}# and #{..}# path components. "
-#| "Also, neither #{/live}# (or any of its sub-directories) nor #{/}# can be "
-#| "made persistent using custom mounts."
 msgid ""
 "Then we reboot. During the first boot the contents of #{/home}# and #{/var/"
 "cache/apt}# will be copied into the persistence volume, and from then on all "
@@ -774,9 +765,11 @@ msgstr ""
 "d'aquí en endavant tots els canvis en aquests directoris es guardaran en el "
 "volum de la persistència. Tenir en compte que les rutes que apareixen en el "
 "fitxer #{persistence.conf}# no poden contenir espais en blanc o els "
-"components especials #{.}# i #{..}#. A més, ni #{/live}# (o qualsevol dels "
-"seus subdirectoris) ni #{/}# es poden fer persistents utilitzant muntatges "
-"personalitzats."
+"components especials #{.}# i #{..}#. A més, ni #{/lib}#, #{/lib/live}# (o "
+"qualsevol dels seus subdirectoris) ni #{/}# es poden fer persistents "
+"utilitzant muntatges personalitzats. Com una solució per aquesta limitació "
+"es pot afegir #{/ union}# al fitxer #{persistence.conf}# per aconseguir una "
+"persistència completa."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:184
index 078049a..20a738e 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-12-14 14:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-20 17:53+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-14 14:46+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -358,13 +358,6 @@ msgstr "2~ Clonar una configuració publicada via Git"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:50
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Use the #{lb config --config}# option to clone a Git repository that "
-#| "contains a Debian Live configuration. If you would like to base your "
-#| "configuration on one maintained by the Debian Live project, look at "
-#| "http://live.debian.net/gitweb for the repositories prefixed with #"
-#| "{debian-}# in the category #{Configurations}#."
 msgid ""
 "Use the #{lb config --config}# option to clone a Git repository that "
 "contains a Debian Live configuration. If you would like to base your "
@@ -374,36 +367,30 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Utilitzar l'opció #{lb config --config}# per clonar un repositori Git que "
 "contingui una configuració de Debian Live. Si es vol basar la configuració "
-"en un repositori mantingut pel projecte Debian Live, mirar els repositoris a "
-"http://live.debian.net/gitweb amb el prefix #{debian-}# sota el títol #"
-"{Configurations}#."
+"en un repositori mantingut pel projecte Debian Live, mirar el repositori a "
+"http://live.debian.net/gitweb amb el nom #{live-images}# sota el títol #"
+"{Packages}#."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:52
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For example, to build a rescue image, use the #{debian-rescue}# "
-#| "repository as follows:"
 msgid ""
 "For example, to build a rescue image, use the #{live-images}# repository as "
 "follows:"
 msgstr ""
 "Per exemple, per construir una imatge de rescat, utilitzar el repositori #"
-"{debian-rescue}# de la manera següent:"
+"{live-images}# de la manera següent:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:58
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid ""
-#| " $ mkdir live-rescue && cd live-rescue\n"
-#| " $ lb config --config git://live.debian.net/git/debian-rescue.git\n"
+#, no-wrap
 msgid ""
 " $ mkdir live-images && cd live-images\n"
 " $ lb config --config git://live.debian.net/git/live-images.git\n"
 " $ cd images/rescue\n"
 msgstr ""
-" $ mkdir live-rescue && cd live-rescue\n"
-" $ lb config --config git://live.debian.net/git/debian-rescue.git\n"
+" $ mkdir live-images && cd live-images\n"
+" $ lb config --config git://live.debian.net/git/live-images.git\n"
+" $ cd images/rescue\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:62
@@ -446,7 +433,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:77
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid " $ lb config --config ldn:debian-rescue\n"
+#, no-wrap
 msgid " $ lb config --config ldn:live-images\n"
-msgstr " $ lb config --config ldn:debian-rescue\n"
+msgstr " $ lb config --config ldn:live-images\n"