Updating Catalan translation.
authorchals <chals@altorricon.com>
Sat, 5 Jan 2013 16:24:52 +0000 (17:24 +0100)
committerchals <chals@altorricon.com>
Sat, 5 Jan 2013 16:24:52 +0000 (17:24 +0100)
30 files changed:
manual/ca/about_manual.ssi
manual/ca/about_project.ssi
manual/ca/examples.ssi
manual/ca/live-manual.ssm
manual/ca/project_bugs.ssi
manual/ca/project_coding-style.ssi
manual/ca/project_git.ssi
manual/ca/user_basics.ssi
manual/ca/user_customization-binary.ssi
manual/ca/user_customization-overview.ssi
manual/ca/user_customization-packages.ssi
manual/ca/user_customization-runtime.ssi
manual/ca/user_installation.ssi
manual/ca/user_managing_a_configuration.ssi
manual/ca/user_overview.ssi
manual/po/ca/about_manual.ssi.po
manual/po/ca/about_project.ssi.po
manual/po/ca/examples.ssi.po
manual/po/ca/live-manual.ssm.po
manual/po/ca/project_bugs.ssi.po
manual/po/ca/project_coding-style.ssi.po
manual/po/ca/project_git.ssi.po
manual/po/ca/user_basics.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-binary.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-overview.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-packages.ssi.po
manual/po/ca/user_customization-runtime.ssi.po
manual/po/ca/user_installation.ssi.po
manual/po/ca/user_managing_a_configuration.ssi.po
manual/po/ca/user_overview.ssi.po

index 6769b57..0266abf 100644 (file)
@@ -7,14 +7,17 @@ relacionada amb el projecte Debian Live i en particular s'aplica al
 programari produït pel projecte per la versió Debian 7.0 "wheezy". Una
 versió actualitzada es pot trobar sempre a http://live.debian.net/
 
-While live-manual is primarily focused on helping you build a live system
-and not on end-user topics, an end-user may find some useful information in
-these sections: {The Basics}#the-basics covers downloading prebuilt images
-and preparing images to be booted from media or the network, either using
-the web builder or running live-build directly on your system. {Customizing
-run time behaviours}#customizing-run-time-behaviours describes some options
-that may be specified at the boot prompt, such as selecting a keyboard
-layout and locale, and using persistence.
+Si bé live-manual es centra principalment en ajudar a construir un sistema
+viu i no en temes dels usuaris finals, un usuari final pot trobar informació
+útil en aquestes seccions: {Conceptes bàsics}#the-basics abasta la
+descàrrega d'imatges prefabricades i la preparació de les imatges per ser
+arrencades des dels dispositius o la xarxa, ja sigui utilitzant el servei de
+construcció d'imatges web o executant live-build directament en el
+sistema. {Personalització dels comportaments en temps
+d'execució}#customizing-run-time-behaviours descriu algunes de les opcions
+que es poden especificar durant l'arrencada del sistema, com ara la selecció
+de la disposició del teclat, la configuració regional i l'ús de la
+persistència.
 
 Algunes de les ordres esmentades en el text s'han d'executar amb privilegis
 de superusuari que es poden obtenir esdevenint l'usuari root amb #{su}# o
@@ -73,14 +76,14 @@ viu.
 
 _* *{live-boot}*: Una coŀlecció de scripts per arrencar els sistemes vius.
 
-_* *{live-build}*: A collection of scripts used to build customized Debian
-Live systems.
+_* *{live-build}*: Una coŀlecció d'scripts utilitzats per construir sistemes
+Debian Live personalitzats.
 
 _* *{live-config}*: Una coŀlecció de scripts utilitzats per configurar un
 sistema en viu durant el procés d'arrencada.
 
-_* *{live-tools}*: A collection of additional scripts used to perform useful
-tasks within a running live system.
+_* *{live-tools}*: Una coŀlecció d'scripts addicionals que s'utilitzen per
+realitzar tasques útils en un sistema viu en execució.
 
 _* *{live-manual}*: Aquest document és mantingut en un paquet anomenat
 live-manual
@@ -219,15 +222,15 @@ llavors editar #{manual/_sisu/home/index.html}#.
 _* Una vegada que s'ha afegit la nova llengua, es pot continuar traduint la
 resta de fitxers dins de #{manual/po/}# a l'atzar.
 
-_* Don't forget that you need #{make commit}# to ensure the translated
-manuals are updated from the po files and then you can review your changes
-launching #{make build}# before #{git add .}#, #{git commit -m
-"Translating..."}# and #{git push}#.
+_* No oblidar que es necessari fer un #{make commit}# per garantir que els
+manuals traduïts s'actualitzin a partir dels fitxers po i llavors es poden
+revisar els canvis executant #{make build}# abans de #{git add .}#, #{git
+commit -m "Translating..."}# i #{git push}#.
 
-After running #{make commit}# you will see some text scroll by. These are
-basically informative messages about the processing status and also some
-hints about what can be done in order to improve live-manual. Unless you see
-a fatal error, you usually can proceed and submit your contribution.
+Després d'executar #{make commit}# es podrà veure bastant text a la
+pantalla. Bàsicament són missatges informatius sobre l'estat del procés i
+també algunes pistes sobre el que es pot fer per millorar live-manual. Si no
+es veu cap error fatal, generalment es pot procedir i enviar la contribució.
 
 live-manual ve amb dues utilitats que poden ser de gran ajuda pels
 traductors a l'hora de trobar missatges sense traduir i difusos. La primera
@@ -236,10 +239,10 @@ missatges sense traduir hi ha a cada fitxer po. La segona, "make fixfuzzy",
 només actua sobre els missatges difusos però ajuda a trobar-los i
 corregir-los un per un.
 
-Keep in mind that even though these utilities might be really helpful to do
-translation work on the command like, the use of an specialized tool like
-/{poedit}/ is the recommended way to do the task. It is also a good idea to
-read the Debian localization (l10n) documentation and, specifically to
-live-manual, the {Guidelines for translators}#guidelines-translators.
+Tenir en compte que tot i que aquestes utilitats poden ser molt útils per
+fer traduccions en la línia d'ordres, l'ús d'una eina especialitzada com
+/{poedit}/ és la manera recomanada de fer la tasca. També és una bona idea
+llegir la documentació de localització de debian (l10n) i, específicament
+dins live-manual, les {Directrius per a traductors}#guidelines-translators.
 
 *{Nota:}* Es pot utilitzar #{make clean}# per netejar l'arbre git abans de fer un push. Aquest  pas no és obligatori, gràcies al fitxer .gitignore, però és una bona pràctica per evitar enviar fitxers de forma involuntària.
index 3e1af8d..e74f26b 100644 (file)
@@ -74,22 +74,24 @@ defecte, tal com són després d'una instaŀlació normal de Debian.
 Cada vegada que ens calgui una configuració per defecte diferent, ho farem
 en coordinació amb el mantenidor del paquet Debian.
 
-A system for configuring packages is provided using debconf allowing custom
-configured packages to be installed in your custom produced Debian Live
-images, but for the {prebuilt live images}#downloading-prebuilt-images we
-choose to leave packages in their default configuration, unless absolutely
-necessary in order to work in the live environment. Wherever possible, we
-prefer to adapt packages within the Debian archive to work better in a live
-system versus making changes to the live toolchain or {prebuilt image
-configurations}#clone-configuration-via-git. For more information, please
-see {Customization overview}#customization-overview.
+S'hi inclou un sistema per configurar paquets mitjançant debconf que permet
+instaŀlar paquets configurats de forma personalitzada dins d'una imatge
+Debian Live, però per a les {imatges en viu
+prefabricades}#downloading-prebuilt-images només utilitzarem una
+configuració per defecte, a menys que sigui absolutament necessari per poder
+treballar en l'entorn en viu. Sempre que sigui possible, preferim adaptar
+els paquets a l'arxiu de Debian perquè funcionin en un sistema en viu abans
+que realitzar canvis en la cadena d'eines en viu o en {les configuracions de
+les imatges prefabricades}#clone-configuration-via-git. Per obtenir més
+informació, veure {Visió general de la
+personalització}#customization-overview.
 
 2~contact Contacte
 
-_* *{Mailing list}*: The primary contact for the project is the mailing list
-at http://lists.debian.org/debian-live/. You can email the list directly by
-addressing your mail to debian-live@lists.debian.org. The list archives are
-available at http://lists.debian.org/debian-live/.
+_* *{Llista de correu}*: El contacte principal del projecte és la llista de
+correu a http://lists.debian.org/debian-live/. Es pot enviar un correu
+directament a debian-live@lists.debian.org Els arxius de la llista són a
+http://lists.debian.org/debian-live/.
 
 _* *{IRC}*: Un nombre d'usuaris i desenvolupadors estan presents al canal
 #debian-live a irc.debian.org (OFTC). Quan es pregunta al IRC, s'ha de tenir
index a6b5964..5b14f6b 100644 (file)
@@ -372,24 +372,25 @@ anterior produeix una imatge de 77MB. Això es compara favorablement amb la
 imatge de 177MB produïda per la configuració per defecte del {Tutorial
 1}#tutorial-1.
 
-The biggest space-saver here, compared to building a default image on an
-#{i386}# architecture system, is to select only the #{486}# kernel flavour
-instead of the default #{-k "486 686-pae"}#. Leaving off APT's indices with
-#{--apt-indices false}# also saves a fair amount of space, the tradeoff
-being that you need to do an #{apt-get update}# before using /{apt}/ in the
-live system. Dropping recommended packages with #{--apt-recommends false}#
-saves some additional space, at the expense of omitting some packages you
-might otherwise expect to be there. #{--debootstrap-options
-"--variant=minbase"}# bootstraps a minimal system from the start. Not
-automatically including firmware packages with #{--firmware-chroot false}#
-saves some space too. And finally, #{--memtest none}# prevents the
-installation of a memory tester.
-
-*{Note:}* A minimal system can also be achieved using hooks, like for example the #{stripped.chroot}# hook found in #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. It may shave off additional small amounts of space and produce an image of 62MB. However, it does so by removal of documentation and other files from packages installed on the system. This violates the integrity of those packages and that, as the comment header warns, may have unforeseen consequences. That is why using a minimal /{debootstrap}/ is the recommended way of achieving this goal.
+El estalvi d'espai més gran aquí, en comparació amb la construcció d'una
+imatge  per defecte en un sistema d'arquitectura #{i386}#, és seleccionar
+només la variant del nucli #{486}# en comptes del predeterminat #{-k "486
+686-pae"}#. Deixar els índexs d'APT amb #{--apt-indices false}# també permet
+estalviar una bona quantitat d'espai, el desavantatge és que es necessita
+fer #{apt-get update}# abans d'utilitzar apt en el sistema en viu. Deixar
+els paquets recomanats amb #{--apt-recommends false}# estalvia una mica
+d'espai addicional, a costa d'ometre alguns paquets que d'una altra manera
+es podria esperar que hi fossin. #{--debootstrap-options
+"--variant=minbase"}# preinstaŀla un sistema mínim des del principi. Al no
+incloure automàticament paquets de firmware amb #{--firmware-chroot false}#
+també es guanya una mica d'espai. I finalment, #{--memtest none}# impedeix
+la instaŀlació d'un comprovador de memòria.
+
+*{Nota:}* Un sistema mínim es pot aconseguir també fent servir un script ganxo, com ara el #{stripped.chroot}# de #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. Es pot guanyar petites quantitats addicionals d'espai i produir una imatge de 62MB. No obstant, el script ganxo aconsegueix això eliminant documentació i altres fitxers dels paquets instaŀlats al sistema. Això viola la integritat dels paquets i com és comenta a l'encapçalament del script, pot tenir conseqüències imprevistes. És per això que l'ús d'un /{debootstrap}/ mínim és el mètode recomanat per aconseguir aquest objectiu.
 
 2~ Un escriptori GNOME localitzat i amb instaŀlador
 
-*{Use case:}* Create a GNOME desktop image, localized for Switzerland and including an installer.
+*{Cas d'ús:}* Crear una imatge amb l'escriptori GNOME, localitzat per Suïssa i que inclogui un instaŀlador.
 
 Volem fer una imatge ISO híbrida per l'arquitectura i386 fent servir el
 nostre escriptori preferit, en aquest cas GNOME, que conté tots els mateixos
@@ -417,8 +418,8 @@ code{
 
 }code
 
-By this command, we discover the task is called, plainly enough, german. Now
-to find the related tasks:
+Mitjançant aquesta ordre, es descobreix que la tasca s'anomena, amb
+suficient claredat, german. Ara, per trobar les tasques relacionades:
 
 code{
 
index bf0c0f7..ca70218 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.<br><br>Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.<br><br>Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 2013-01-05
+ :published: 05.01.2013
 
 @publisher: Projecte Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index b8981ca..841d801 100644 (file)
@@ -94,8 +94,8 @@ code{
 
 }code
 
-At boot time, live-boot and live-config store their logfiles in
-#{/var/log/live/}#. Check them for error messages.
+Durant l'arrencada, live-boot i live-config emmagatzemen els seus logs a
+#{/var/log/live/}#. Comprovar aquest fitxers per detectar missatges d'error.
 
 A més, per descartar altres errors, sempre és una bona idea comprimir el
 directori #{config/}# i pujar-lo a algun lloc (*{no}* enviar-lo com arxiu
@@ -160,13 +160,12 @@ bootstrapping a partir d'un mirall oficial.
 
 3~ En el moment d'arrencar
 
-If your image does not boot, please report it to the mailing list together
-with the information requested in {Collect
-information}#collect-information. Do not forget to mention, how/when the
-image failed exactly, whether using virtualization or real hardware. If you
-are using a virtualization technology of any kind, please always run it on
-real hardware before reporting a bug. Providing a screenshot of the failure
-is also very helpful.
+Si la imatge no arrenca, informar a la llista de correu, juntament amb la
+informació soŀlicitada a {Recopilar informació}#collect-information. No
+oblidar-se d'esmentar, com/quan la imatge falla, ja sigui amb virtualització
+o maquinari real. Si s'utilitza una tecnologia de virtualització d'algun
+tipus, sempre fer la prova amb maquinari real abans d'informar d'un
+error. Proporcionar una captura de pantalla de l'error és també molt útil.
 
 3~ En temps d'execució
 
index 9eeb455..3ed1e8c 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 1~coding-style Estil de Codi
 
-This chapter documents the coding style used in Debian Live.
+En aquest capítol es documenta l'estil de codi utilitzat a Debian Live.
 
 2~ Compatibilitat
 
index 077e90a..b5aa93f 100644 (file)
@@ -32,7 +32,7 @@ code{
 Les adreces per clonar amb permís d'escriptura tenen la forma:
 #{git@live.debian.net:/repositori}#.
 
-So, again, to clone live-manual over ssh you must type:
+Així que, de nou, per clonar live-manual a través de ssh escriure:
 
 code{
 
@@ -77,10 +77,10 @@ code{
 
 }code
 
-This command will automatically clone and checkout to the *{debian-next}*
-branch the development repositories of the Debian packages produced by the
-project. These include, among others, the live-images repository, which
-contains the configurations used for the prebuilt images that the project
-publishes for general use. For more information on how to use this
-repository, see {Clone a configuration published via
-Git}#clone-configuration-via-git
+Aquesta ordre automàticament clonarà i canviarà a la branca *{debian-next}*
+els repositoris de desenvolupament dels paquets debian produïts pel
+projecte. Aquests inclouen, entre d'altres, el repositori live-images, que
+conté les configuracions utilitzades per construir les imatges prefabricades
+que el projecte publica per a l'ús general. Per obtenir més informació sobre
+com utilitzar aquest repositori, consultar {Clonar una configuració
+publicada via Git}#clone-configuration-via-git
index f100f58..4a52dd9 100644 (file)
@@ -2,21 +2,24 @@
 
 1~the-basics Conceptes bàsics
 
-This chapter contains a brief overview of the build process and instructions
-for using the three most commonly used image types. The most versatile image
-type, #{iso-hybrid}#, may be used on a virtual machine, optical media or USB
-portable storage device. In certain special cases, as explained later, the
-#{hdd}# type may be more suitable. The chapter finishes with instructions
-for building and using a #{netboot}# type image, which is a bit more
-involved due to the setup required on the server. This is an slightly
-advanced topic for anyone who is not familiar already with netbooting, but
-it is included here because once the setup is done, it is a very convenient
-way to test and deploy images for booting on the local network without the
-hassle of dealing with image media.
-
-Throughout the chapter, we will often refer to the default filenames
-produced by live-build. If you are {downloading a prebuilt
-image}#downloading-prebuilt-images instead, the actual filenames may vary.
+Aquest capítol conté una breu descripció del procés de construcció i les
+instruccions per a l'utilització dels tres tipus d'imatge més comunes. El
+tipus d'imatge més versàtil #{iso-hybrid}# es pot utilitzar en una màquina
+virtual, en medis òptics o qualsevol altre dispositiu d'emmagatzematge
+USB. En certs casos especials, com s'explica més endavant, el tipus #{hdd}#
+pot ser el més adequat. El capítol acaba amb instruccions per a la
+construcció d'una imatge tipus #{netboot}#, que és una mica més complicat a
+causa de la configuració necessària en el servidor. Aquest és un tema una
+mica avançat per a algú que no està familiaritzat ja amb l'arrencada en
+xarxa, però s'inclou aquí perquè un cop que la configuració es porta a
+terme, es tracta d'una forma molt convenient per provar i desplegar imatges
+per a l'arrencada en xarxa local sense la molèstia de tractar amb els
+dispositius de les imatges.
+
+Al llarg del capítol, sovint es fa referència als noms dels fitxers produïts
+per defecte per live-build. Si es {descarrega una imatge
+prefabricada}#downloading-prebuilt-images, els noms dels fitxers poden ser
+direrents.
 
 2~what-is-live Què és un sistema viu?
 
@@ -62,54 +65,62 @@ especificacions pròpies, configurar un nucli de Linux, el initrd, i un
 carregador d'arrencada per executar-los, tot això en un format depenent dels
 medis (imatge ISO9660, imatge de disc, etc.)
 
-2~downloading-prebuilt-images Downloading prebuilt images
-
-While the focus of this manual is developing and building your own live
-images, you may simply wish to try one of our prebuilt images, either as an
-introduction to their use or instead of building your own. These images are
-built using our {live-images git repository}#clone-configuration-via-git and
-official stable releases are published at http://www.debian.org/CD/live/. In
-addition, older and upcoming releases, and unofficial images containing
-non-free firmware and drivers are available at
+2~downloading-prebuilt-images Descàrrega d'imatges prefabricades
+
+Si bé l'objectiu d'aquest manual és el desenvolupament i la construcció
+d'imatges en viu pròpies, es pot simplement voler provar una de les nostres
+imatges prefabricades, ja sigui com una introducció al seu ús o a la
+construcció d'imatges personalitzades. Aquestes imatges estan construïdes
+utilitzant el nostre {repositori git
+live-images}#clone-configuration-via-git i les versions oficials estables es
+publiquen a http://www.debian.org/CD/live/. A més, les versions antigues i
+les futures, i les imatges no oficials que contenen microprogramari i
+controladors no lliures estan disponibles a
 http://live.debian.net/cdimage/release/.
 
-2~using-web-builder Using the web live image builder
-
-As a service to the community, we run a web-based live image builder service
-at http://live-build.debian.net/. This site is maintained on a best effort
-basis. That is, although we strive to keep it up-to-date and operational at
-all times, and do issue notices for significant operational outages, we
-cannot guarantee 100% availability or fast image building, and the service
-may occasionally have issues that take some time to resolve. If you have
-problems or questions about the service, please {contact us}#contact,
-providing us with the link to your build.
-
-3~ Web builder usage and caveats
-
-The web interface currently makes no provision to prevent the use of invalid
-combinations of options, and in particular, where changing an option would
-normally (i.e. using live-build directly) change defaults of other options
-listed in the web form, the web builder does not change these defaults. Most
-notably, if you change #{--architectures}# from the default #{i386}# to
-#{amd64}#, you must change the corresponding option #{--linux-flavours}#
-from the default #{486}# to #{amd64}#. See the #{lb_config}# man page for
-the version of live-build installed on the web builder for more details. The
-version number of live-build is listed at the bottom of the web builder
-page.
-
-The time estimate given by the web builder is a crude estimate only and may
-not reflect how long your build actually takes. Nor is the estimate updated
-once it is displayed. Please be patient. Do not refresh the page you land on
-after submitting the build, as this will resubmit a new build with the same
-parameters. You should {contact us}#contact if you don't receive
-notification of your build only once you are certain you've waited long
-enough and verified the notification e-mail did not get caught by your own
-e-mail spam filter.
-
-The web builder is limited in the kinds of images it can build. This keeps
-it simple and efficient to use and maintain. If you would like to make
-customizations that are not provided for by the web interface, the rest of
-this manual explains how to build your own images using live-build.
+2~using-web-builder Ús del servei de construcció d'imatges en viu web
+
+Com un servei a la comunitat, oferim un servei web capaç de construïr
+imatges en viu a http://live-build.debian.net/. Aquest lloc es mantingut
+sobre una base del millor esforç. És a dir, encara que ens esforcem per
+mantenir-lo al dia i que estigui operatiu en tot moment, i de fer anuncis
+d'interrupcions importants del servei, no podem garantir una disponibilitat
+del 100% o una creació d'imatges ràpida. Tanmateix, el servei pot tenir, de
+tant en tant, problemes que triguin algun temps en resoldre's. Si es té
+problemes o preguntes sobre aquest servei, posar-se en {contacte amb
+nosaltres}#contact, proporcionant l'enllaç a la pàgina web de la imatge
+construïda.
+
+3~ Ús i advertències sobre el servei web
+
+La interfície web actualment no pot prevenir l'ús de combinacions d'opcions
+no vàlides, i en particular, quan el canvi d'una opció que normalment (és a
+dir, utilitzant live-build directament) canviaria els valors predeterminats
+d'altres opcions que figuren en el formulari de la web, el constructor web
+no canvia aquests valors predeterminats. En particular, si es canvia
+#{--architectures}# del valor per defecte #{i386}# a #{amd64}#, s'ha de
+canviar l'opció corresponent #{--linux-flavours}# del valor per defecte
+#{486}# a #{amd64}#. Veure la pàgina del manual #{lb_config}# per a la
+versió de live-build instaŀlada al constructor web per més detalls. El
+nombre de la versió de live-build apareix a la part inferior de la pàgina
+web.
+
+El càlcul de temps donat pel constructor web és només una estimació
+aproximada i pot no reflectir acuradament el temps que realment es necessita
+per finalitzar la construcció d'una imatge. Tenir en compte que aquesta
+estimació tampoc s'actualitza tal i com va passant el temps. Cal tenir una
+mica de paciència. No tornar a carregar la pàgina després de enviar la
+proposta de construcció, ja que això pot tornar a reenviar una nova petició
+amb els mateixos paràmetres. Posar-se {en contacte amb nosaltres}#contact si
+no es rep la notificació de la construcció un cop que s'estigui segur que
+s'ha esperat prou i verificat que la notificació per correu electrònic no ha
+anat a parar al spam.
+
+El servei web està limitat en el tipus d'imatges que es poden
+construir. Això el manté simple i eficient d'utilitzar i mantenir. Si es
+desitja realitzar personalitzacions que no es contemplen en la interfície
+web, a la resta d'aquest manual s'explica com crear imatges pròpies amb
+live-build.
 
 2~building-iso-hybrid Primers passos: construcció d'una imatge ISO híbrida
 
@@ -154,9 +165,9 @@ code{
 
 }code
 
-This process can take a while, depending on the speed of your computer and
-your network connection. When it is complete, there should be a
-#{binary.hybrid.iso}# image file, ready to use, in the current directory.
+Aquest procés tardarà una mica, depenent de la velocitat del ordinador i de
+la connexió de la xarxa. Quan hagi acabat, ha d'haver un fitxer imatge
+#{binary.hybrid.iso}#, a punt per ser utilitzar, en el directori actual.
 
 2~using-iso-hybrid Usar una imatge ISO híbrida en viu
 
@@ -167,8 +178,8 @@ CD-R(W) o DVD-R(W) o una memòria USB.
 
 3~burning-iso-image Gravar una imatge ISO en un medi físic
 
-Burning an ISO image is easy. Just install /{xorriso}/ and use it from the
-command-line to burn the image. For instance:
+Gravar una imatge ISO és fàcil. Simplement cal instaŀlar /{xorriso}/ i
+utilitzar-lo des de la línia d'ordres per gravar la imatge. Per exemple:
 
 code{
 
@@ -245,12 +256,13 @@ per defecte. Per obtenir més informació sobre les opcions d'arrencada,
 llegir la «ajuda» (help) al menú i també les pàgines del manual de live-boot
 i live-config que es troben dins del sistema en viu.
 
-Assuming you've selected #{Live}# and booted a default desktop live image,
-after the boot messages scroll by, you should be automatically logged into
-the #{user}# account and see a desktop, ready to use. If you have booted a
-console-only image, such as #{standard}# or #{rescue}# flavour {prebuilt
-images}#downloading-prebuilt-images, you should be automatically logged in
-on the console to the #{user}# account and see a shell prompt, ready to use.
+Suposant que s'ha seleccionat #{Live}# i s'ha arrencat una imatge
+d'escriptori per defecte, després que els missatges d'arrencada hagin passat
+s'haurà iniciat una sessió com a usuari #{user}# i es veurà un escriptori, a
+punt per ser utilitzat. Si s'ha arrencat una imatge de només consola, com
+les {imatges prefabricades}#downloading-prebuilt-images, #{standard}# o
+#{rescue}# s'iniciarà una sessió com a usuari #{user}# i es veurà el
+indicador de la shell, a punt per ser utilitzat.
 
 2~using-virtual-machine Utilitzar una màquina virtual per fer proves
 
@@ -328,10 +340,11 @@ code{
 
 }code
 
-In order to make the dkms package work, also the kernel headers for the
-kernel flavour used in your image need to be installed. Instead of manually
-listing the correct /{linux-headers}/ package in above created package list,
-the selection of the right package can be done automatically by live-build.
+Per tal de fer que el paquet dkms funcioni, s'han d'instaŀlar també les
+capçaleres del nucli per la variant del nucli de la imatge. En lloc
+d'enumerar manualment el paquet /{linux-headers}/ correcte en la llista de
+paquets creat anteriorment, la selecció del paquet adequat es pot fer
+automàticament amb live-build.
 
 code{
 
@@ -410,13 +423,14 @@ code{
 
 }code
 
-In this specific case, a #{lb clean --binary}# would be not enough to clean
-up the necessary stages. The cause for this is that in netboot setups, a
-different initramfs configuration needs to be used which live-build performs
-automatically when building netboot images. Since the initramfs creation
-belongs to the chroot stage, switching to netboot in an existing build
-directory means to rebuild the chroot stage too. Therefore, #{lb clean}#
-(which will remove the chroot stage, too) needs to be used.
+En aquest cas concret, un #{lb clean --binary}# no seria insuficient per
+netejar les etapes necessàries. La causa d'això és que en les configuracions
+d'arrencada en xarxa, es necessita una configuració initramfs diferent que
+live-build realitza automàticament quan es construeixen imatges netboot. Ja
+que la creació del initramfs pertany a l'etapa chroot, fer el canvi a
+netboot en un directori de construcció existent significa reconstruir
+l'etapa chroot també. Per tant, s'ha de fer un #{lb clean}# (que eliminarà
+l'etapa chroot, també).
 
 Executar l'ordre següent per configurar la imatge per arrencar en xarxa:
 
@@ -426,13 +440,13 @@ code{
 
 }code
 
-In contrast with the ISO and HDD images, netbooting does not, itself, serve
-the filesystem image to the client, so the files must be served via
-NFS. Different network filesystems can be chosen through lb config. The
-#{--net-root-path}# and #{--net-root-server}# options specify the location
-and server, respectively, of the NFS server where the filesytem image will
-be located at boot time. Make sure these are set to suitable values for your
-network and server.
+A diferència de les imatges ISO i HDD, l'arrencada en xarxa no serveix el
+sistema de fitxers al client, per tant els fitxers han de ser servits a
+través de NFS. Amb lb config es poden elegir diferents sistemes de fitxers
+de xarxa. Les opcions #{--net-root-path}# i #{--net-root-server}#
+especifiquen la ubicació i el servidor, respectivament,  del servidor NFS on
+es troba la imatge del sistema de fitxers a l'hora d'arrencar. Assegurar-se
+que aquests s'ajusten als valors adequats per la xarxa i el servidor.
 
 Ara construir la imatge amb l'ordre #{lb build}#:
 
@@ -532,19 +546,20 @@ code{
 
 }code
 
-Setting up these three services can be a little tricky. You might need some
-patience to get all of them working together. For more information, see the
-syslinux wiki at http://www.syslinux.org/wiki/index.php/PXELINUX or the
-Debian Installer Manual's TFTP Net Booting section at
-http://d-i.alioth.debian.org/manual/en.i386/ch04s05.html. They might help,
-as their processes are very similar.
+La configuració d'aquests tres serveis pot ser una mica difícil. És possible
+que es necessiti una mica de paciència per aconseguir que tots tres
+funcionin plegats. Per obtenir més informació, veure el wiki de syslinux a
+http://www.syslinux.org/wiki/index.php/PXELINUX o la secció TFTP Net Booting
+al Manual del Instaŀlador de Debian a
+http://d-i.alioth.debian.org/manual/en.i386/ch04s05.html. Això pot ajudar,
+ja que els seus processos són molt similars.
 
 3~ Com provar l'arrencada en xarxa
 
-Netboot image creation is made easy with live-build, but testing the images
-on physical machines can be really time consuming.
+La creació d'imatges d'arrencada en xarxa es senzilla amb live-build, però
+provar les imatges en màquines físiques pot costar molt de temps.
 
-To make our life easier, we can use virtualization.
+Per fer la nostra vida més fàcil, podem utilitzar la virtualització.
 
 3~ Qemu
 
index 6531304..6012621 100644 (file)
@@ -26,10 +26,10 @@ code{
 
 }code
 
-If you do not want to bother building a .deb, simply add your local
-configuration files for a default image to
-#{config/bootloaders/isolinux}#. Replacing *{isolinux}* for *{extlinux}*,
-*{pxelinux}* or *{syslinux}* depending on your use case.
+Si un no es vol preocupar de crear un .deb, només cal afegir localment els
+fitxers de configuració per a una imatge per defecte a
+#{config/bootloaders/isolinux}#. Canviant *{isolinux}*" per *{extlinux}*,
+*{pxelinux}* o *{syslinux}* depenent del cas d'ús.
 
 També hi ha la possibilitat de fer petits canvis. Per exemple, els derivats
 de syslinux estan configurats per defecte amb un temps d'espera de 0 (zero)
index 769a542..b6b5688 100644 (file)
@@ -50,12 +50,13 @@ fora del sistema de fitxers del sistema en viu. Després de construir la
 imatge en viu, si està habilitat, s'inclou el codi font original a l'etapa
 *{source}*.
 
-Within each of these stages, there is a particular sequence in which
-commands are applied. These are arranged in such a way as to ensure
-customizations can be layered in a reasonable fashion. For example, within
-the *{chroot}* stage, preseeds are applied before any packages are
-installed, packages are installed before any locally included files are
-copied, and hooks are run later, after all of the materials are in place.
+Dins de cadascuna d'aquestes etapes, hi ha una seqüència particular en la
+qual s'apliquen les ordres. Això es fa de manera que es garanteixi que les
+personalitzacions es poden superposar de manera raonable. Per exemple, dins
+l'etapa *{chroot}*, les preconfiguracions (preseeds) s'apliquen abans que
+s'instaŀlin els paquets, els paquets s'instaŀlen abans que es copiïn els
+fitxers locals, i els ganxos s'executen més tard, després que tots els
+materials estiguin al seu lloc.
 
 2~ Suplementar lb config amb fitxers 
 
index e5da9d4..1eafc9a 100644 (file)
@@ -52,30 +52,32 @@ code{
 
 }code
 
-Experimental support is available for some Debian derivatives through a
-#{--mode}# option. By default, this option is set to #{debian}# only if you
-are building on a Debian or on an unknown system. If #{lb config}# is
-invoked on any of the supported derivatives, it will default to create an
-image of that derivative. If #{lb config}# is run in e.g. #{ubuntu}# mode,
-the distribution names and archive areas for the specified derivative are
-supported instead of the ones for Debian. The mode also modifies live-build
-behaviour to suit the derivatives.
+És dona suport experimental a alguns derivats de Debian a través de l'opció
+#{--mode}#. Per defecte, aquesta opció no és #{debian}# a menys que
+s'estigui construint en un sistema Debian o en un sistema desconegut. Si
+s'especifica amb #{lb config}# que es vol construir un dels derivats
+suportats alehores es modificaran les opcions per crear aquest derivat. Si
+per exemple s'utilitza #{lb config}# amb el mode #{ubuntu}#, s'utilitzarà el
+nom de la distribució i les àrees dels arxius del derivat especificat en
+lloc dels de Debian. El «mode» també modifica el comportament de live-build
+per adaptar-lo als derivats.
 
 *{Nota:}* Els projectes per als quals s'han afegit aquests modes són els principals responsables de donar suport als usuaris d'aquestes opcions. El projecte Debian Live, al seu torn, dona suport de desenvolupament només sobre una base de millor esforç, basada en les informacions proporcionades pels projectes derivats ja que nosaltres no desenvolupem ni donem suport a aquests derivats.
 
 3~ Miralls de distribució
 
-The Debian archive is replicated across a large network of mirrors around
-the world so that people in each region can choose a nearby mirror for best
-download speed. Each of the #{--mirror-*}# options governs which
-distribution mirror is used at various stages of the build. Recall from
-{Stages of the build}#stages-of-the-build that the *{bootstrap}* stage is
-when the chroot is initially populated by /{debootstrap}/ with a minimal
-system, and the *{chroot}* stage is when the chroot used to construct the
-live system's filesystem is built. Thus, the corresponding mirror switches
-are used for those stages, and later, in the *{binary}* stage, the
-#{--mirror-binary}# and #{--mirror-binary-security}# values are used,
-superseding any mirrors used in an earlier stage.
+L'arxiu de Debian es replica a través d'una àmplia xarxa de miralls a tot el
+món perquè la gent de cada regió pugui triar un mirall proper amb la millor
+velocitat de descàrrega. Cadascuna de les opcions #{--mirror-*}# governa
+quin mirall de distribució s'utilitzarà en les diverses etapes de la
+construcció. Recordar de {Etapes de la construcció}#stages-of-the-build que
+l'etapa *{bootstrap}* es quan el chroot s'omple inicialment per
+/{debootstrap}/  amb un sistema mínim i l'etapa *{chroot}* és quan
+s'utilitza el chroot per a la construcció del sistema de fitxers del sistema
+en viu. D'aquesta manera, s'utilitzen els miralls corresponents per a
+aquestes etapes, i més tard, durant l'etapa *{binary}* s'utilitzen els
+valors #{--mirror-binary}# i #{--mirror-binary-security}# substituint
+qualsevol mirall utilitzat en una etapa anterior.
 
 3~distribution-mirrors-build-time Miralls de distribució utilitzats en temps
 de construcció
@@ -148,10 +150,10 @@ Si aquests fitxers existeixen, són utilitzats de forma automàtica.
 També s'ha de posar la clau GPG utilitzada per signar el repositori en
 fitxers #{config/archives/your-repository.key.{binary,chroot}}#.
 
-Should you need custom APT pinning, such APT preferences snippets can be
-placed in #{config/archives/your-repository.pref.{binary,chroot}}# files and
-will be automatically added to your live system's
-#{/etc/apt/preferences.d/}# directory.
+En cas de necessitar un APT pinning personalitzat, es poden coŀlocar les
+preferències APT en fitxers a
+#{config/archives/your-repository.pref.{binary,chroot}}#, que seran afegits
+automàticament al sistema en viu al directori #{/etc/apt/preferences.d/}#.
 
 *{Nota:}* Hi ha alguns repositoris de paquets preconfigurats que estan disponibles per facilitar la seva selecció a través de l'opció #{--archives}#, per exemple, per habilitar instantànies en viu, una simple ordre és suficient:
 
@@ -174,10 +176,11 @@ paquets nous o experimentals abans de afegirlos a un repositori.
 
 3~package-lists Llistes de paquets
 
-Package lists are a powerful way of expressing which packages should be
-installed. The list syntax supports conditional sections which makes it easy
-to build lists and adapt them for use in multiple configurations. Package
-names may also be injected into the list using shell helpers at build time.
+Les llistes de paquets són una forma eficaç d'expressar quins paquets han de
+ser instaŀlats. La sintaxi de la llista suporta seccions condicionals que fa
+que sigui fàcil construir llistes i adaptar-les per al propi ús en múltiples
+configuracions. Els noms dels paquets també poden ser injectats a la llista
+amb ajudants de l'intèrpret d'ordres en temps de construcció. 
 
 *{Nota:}* El comportament de live-build a l'hora d'especificar un paquet que no existeix està determinat per la elecció que es faci de l'eina APT. Veure {Elegir apt or aptitude}#choosing-apt-or-aptitude per més detalls.
 
@@ -346,11 +349,11 @@ viu no es pugui construir per donar suport a diversos equips d'escriptori o
 diversos idiomes i oferir a l'usuari una opció, però això no és el
 comportament de live-build per defecte.
 
-Because there is no provision made automatically for language tasks, which
-include such things as language-specific fonts and input-method packages, if
-you want them, you need to specify them in your configuration. For example,
-a GNOME desktop image containing support for German might include these task
-metapackages:
+Com que no hi ha cap ajust automàtic per les tasques de llengua que
+incloguin coses com ara fonts específiques per a una llengua o paquets de
+mètode d'entrada, si es vol, cal especificar-ho en la configuració. Per
+exemple, una imatge d'escriptori GNOME que contingui suport per al alemany
+podrie incloure les següents tasques metapaquets:
 
 code{
 
@@ -375,12 +378,13 @@ moment d'escriure, aquests paquets depenen de #{linux-image-3.2.0-4-amd64}#,
 #{linux-image-3.2.0-4-486}# i #{linux-image-3.2.0-4-686-pae}#,
 respectivament.
 
-When more than one kernel package version is available in your configured
-archives, you can specify a different kernel package name stub with the
-#{--linux-packages}# option. For example, supposing you are building an
-#{amd64}# architecture image and add the experimental archive for testing
-purposes so you can install the #{linux-image-3.7-trunk-amd64}# kernel. You
-would configure that image as follows:
+Quan hi ha més d'una versió del nucli disponible en els arxius configurats,
+es pot especificar el nom d'un paquet del nucli amb l'opció
+#{--linux-packages}#. Per exemple, suposem que s'està construint una imatge
+d'arquitectura #{amd64}# i es vol afegir l'arxiu experimental amb propòsits
+de fer proves perquè es pugui instaŀlar el nucli
+#{linux-image-3.7-trunk-amd64}#. Es podria configurar la imatge de la
+següent manera:
 
 code{
 
@@ -652,14 +656,14 @@ code{
 
 }code
 
-Negative pin priorities will prevent a package from being installed, as in
-the case where you do not want a package that is recommended by another
-package. Suppose you are building an LXDE image using #{task-lxde-desktop}#
-in #{config/package-lists/desktop.list.chroot}#, but don't want the user
-prompted to store wifi passwords in the keyring. This metapackage depends on
-/{lxde-core}/, which recommends /{gksu}/, which in turn recommends
-/{gnome-keyring}/. So you want to omit the recommended /{gnome-keyring}/
-package. This can be done by adding the following stanza to
+Una prioritat pin negativa evitarà que un paquet s'instaŀli, com en el cas
+que no es vulgui un paquet que és recomanat per un altre paquet. Suposem que
+s'està construint una imatge LXDE afegint #{task-lxde-desktop}# a
+#{config/package-lists/desktop.list.chroot}# però no es desitja que al
+usuari se li demani que guardi les contrasenyes wifi al keyring. Aquesta
+llista depèn de /{lxde-core}/, que recomana /{gksu}/,  que al seu torn
+recomana /{gnome-keyring}/. Si es vol omitir el paquet recomanat
+/{gnome-keyring}/, es pot fer mitjançant l'addició de les següents línies a
 #{config/apt/preferences}#:
 
 code{
index 80f48c3..9137761 100644 (file)
@@ -3,10 +3,10 @@
 1~customizing-run-time-behaviours Personalització dels comportaments en
 temps d'execució
 
-All configuration that is done during run time is done by live-config. Here
-are some of the most common options of live-config that users are interested
-in. A full list of all possibilities can be found in the man page of
-live-config.
+Tota la configuració que es fa durant l'execució es feta per
+live-config. Aquestes són algunes de les opcions més comunes de live-config
+en que els usuaris estan interessats. Una llista completa de totes les
+possibilitats es poden trobar a la pàgina del manual de live-config.
 
 2~ Personalitzar l'usuari en viu
 
@@ -188,8 +188,9 @@ _* una partició, identificada pel seu nom GPT.
 _* un sistema de fitxers, identificat per la seva etiqueta de sistema de
 fitxers.
 
-_* an image file located on the root of any readable filesystem (even an
-NTFS partition of a foreign OS), identified by its filename.
+_* un fitxer imatge situat en l'arrel de qualsevol sistema de fitxers
+llegibles (fins i tot una partició NTFS d'un altre SO), identificat pel seu
+nom de fitxer.
 
 L'etiqueta de volum per als overlays ha de ser #{persistence}# però serà
 passat per alt a menys que contingui un fitxer anomenat #{persistence.conf}#
@@ -303,10 +304,11 @@ es necessita (una pista: en general no cal fer-ho).
 
 3~ Utilitzar diversos medis persistents
 
-If a user would need multiple persistence store of the same type for
-different locations or testing, such as #{persistence-private}# and
-#{persistence-work}#, the boot parameter #{persistence-label}# used in
-conjunction with the boot parameter #{persistence}# will allow for multiple
-but unique persistence media. An example would be if a user wanted to use a
-persistence partition labeled #{persistence-subText}# they would use the
-boot parameters of: #{persistence}# #{persistence-label=subText}#.
+Si un usuari necessita múltiples magatzems de persistència del mateix tipus
+per a diferents ubicacions o proves, com #{persistence-private}# i
+#{persistence-work}#, el paràmetre d'arrencada #{persistence-label}#
+utilitzat juntament amb el paràmetre d'arrencada #{persistence}# permetrà
+tenir diversos dispositius amb la mateixa persistència. Un exemple seria si
+un usuari vol utilitzar una partició amb persistència amb l'etiqueta
+#{persistence-subText}# utilitzaria els paràmetres d'arrencada:
+#{persistence}# #{persistence-label=subText}#.
index e995838..9f269eb 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@ _* Una shell compatible amb POSIX, com ara /{bash}/ o /{dash}/
 
 _* /{debootstrap}/ o /{cdebootstrap}/
 
-_* Linux 2.6 or newer.
+_* Linux 2.6.x o superior.
 
 Tenir en compte que no cal usar Debian o una distribució derivada de Debian
 ja que live-build funcionarà en gairebé qualsevol distribució amb els
@@ -26,9 +26,9 @@ Es pot instaŀlar live-build en un nombre de maneres diferentes:
 
 _* Des del repositori Debian
 
-_* À partir del codi font
+_* A partir del codi font
 
-_* À partir d'instantànies
+_* A partir d'instantànies
 
 Si s'utilitza Debian, la manera recomanada és instaŀlar live-build des del
 repositori de Debian.
@@ -43,7 +43,7 @@ code{
 
 }code
 
-3~ À partir del codi font
+3~ A partir del codi font
 
 live-build es desenvolupa utilitzant el sistema de control de versions Git.
 En els sistemes basats en Debian, això és proporcionat pel paquet git. Per
@@ -107,13 +107,13 @@ http://live.debian.net/debian/.
 Tots dos, live-boot i live-config, estan disponibles al arxiu de Debian,
 d'una manera similar a {Instaŀlació de live-build}#installing-live-build.
 
-3~ À partir del codi font
+3~ A partir del codi font
 
 Per utilitzar les darreres fonts del git, es pot seguir el procés
 seguent. Assegurar-se d'estar familiaritzat amb els termes esmentats a
 {Termes}#terms.
 
-_* Checkout the live-boot and live-config sources
+_* Clonar les fonts de live-boot i live-config
 
 code{
 
index c7cbf43..26cbd9a 100644 (file)
@@ -103,9 +103,10 @@ code{
 
 }code
 
-Edit #{auto/config}# and any other things you need in the #{config}# tree to
-suit your needs. For example, the unofficial non-free prebuilt images are
-made by simply adding #{--archive-areas "main contrib non-free"}#.
+Editar #{auto/config}# i qualsevol altra cosa necessària dins l'arbre
+#{config}# per satisfer les necessitats pròpies. Per exemple, per fer les
+imatges prefabricades no oficials que contenen paquets de la secció non-free
+simplement s'afegeix #{--archive-areas "main contrib non-free"}#.
 
 Si es desitja, es pot definir una drecera en la configuració de Git, afegint
 el següent a #{${HOME}/.gitconfig}#:
index c28a001..015d3bd 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@ La idea darrere de live-build és ser un marc que utilitza un directori de
 configuració per automatitzar completament i personalitzar tots els aspectes
 de la construcció d'una imatge en viu.
 
-Many concepts are similar to those used to build Debian packages with
+Molts conceptes són similars als utilitzats per crear paquets Debian amb
 /{debhelper}/:
 
 _* Els scripts tenen una ubicació central per a la configuració del seu
index 315ab56..fc0b063 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 16:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 16:04+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -40,15 +40,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:8
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "While live-manual is primarily focused on helping you build a live system "
-#| "and not on end-user topics, an end-user may find some useful information "
-#| "in these sections: {The Basics}#the-basics covers preparing images to be "
-#| "booted from media or the network, and {Customizing run time behaviours}"
-#| "#customizing-run-time-behaviours describes some options that may be "
-#| "specified at the boot prompt, such as selecting a keyboard layout and "
-#| "locale, and using persistence."
 msgid ""
 "While live-manual is primarily focused on helping you build a live system "
 "and not on end-user topics, an end-user may find some useful information in "
@@ -62,11 +53,13 @@ msgstr ""
 "Si bé live-manual es centra principalment en ajudar a construir un sistema "
 "viu i no en temes dels usuaris finals, un usuari final pot trobar informació "
 "útil en aquestes seccions: {Conceptes bàsics}#the-basics abasta la "
-"preparació d'imatges per ser arrencadas des dels dispositius o la xarxa, i "
+"descàrrega d'imatges prefabricades i la preparació de les imatges per ser "
+"arrencades des dels dispositius o la xarxa, ja sigui utilitzant el servei de "
+"construcció d'imatges web o executant live-build directament en el sistema. "
 "{Personalització dels comportaments en temps d'execució}#customizing-run-"
 "time-behaviours descriu algunes de les opcions que es poden especificar "
 "durant l'arrencada del sistema, com ara la selecció de la disposició del "
-"teclat, la configuració regional i l'us de la persistència."
+"teclat, la configuració regional i l'ús de la persistència."
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:10
@@ -209,13 +202,12 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:34
-#, fuzzy
 msgid ""
 "_* *{live-build}*: A collection of scripts used to build customized Debian "
 "Live systems."
 msgstr ""
-"_* *{live-boot}*: Una coŀlecció de scripts per arrencar els sistemes vius. "
-"live-boot abans havia estat part de /{live-initramfs}/."
+"_* *{live-build}*: Una coŀlecció d'scripts utilitzats per construir sistemes "
+"Debian Live personalitzats."
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:36
@@ -232,6 +224,8 @@ msgid ""
 "_* *{live-tools}*: A collection of additional scripts used to perform useful "
 "tasks within a running live system."
 msgstr ""
+"_* *{live-tools}*: Una coŀlecció d'scripts addicionals que s'utilitzen per "
+"realitzar tasques útils en un sistema viu en execució."
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:40
@@ -696,12 +690,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:142
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "_* Don't forget you need #{make commit}# to ensure the translated manuals "
-#| "are updated from the po files and then you can review your changes "
-#| "launching #{make build}# before #{git add .}#, #{git commit -m "
-#| "\"Translating...\"}# and #{git push}#."
 msgid ""
 "_* Don't forget that you need #{make commit}# to ensure the translated "
 "manuals are updated from the po files and then you can review your changes "
@@ -709,18 +697,12 @@ msgid ""
 "\"Translating...\"}# and #{git push}#."
 msgstr ""
 "_* No oblidar que es necessari fer un #{make commit}# per garantir que els "
-"manuals traduïts s'actualitzen a partir dels fitxers po i llavors es poden "
+"manuals traduïts s'actualitzin a partir dels fitxers po i llavors es poden "
 "revisar els canvis executant #{make build}# abans de #{git add .}#, #{git "
 "commit -m \"Translating...\"}# i #{git push}#."
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:144
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "After running #{make commit}# you will see some text scroll by. They are "
-#| "basically informative messages about the processing status and also some "
-#| "hints about what can be done in order to improve live-manual. Unless you "
-#| "see a fatal error, you can usually proceed and submit your contribution."
 msgid ""
 "After running #{make commit}# you will see some text scroll by. These are "
 "basically informative messages about the processing status and also some "
@@ -751,14 +733,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:148
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Keep in mind that even though these utilities might be really helpful to "
-#| "do translation work on the command like, the use of an specialized tool "
-#| "like /{poedit}/ is the recommended way to do the task. It is also a good "
-#| "idea to read the debian localization (l10n) documentation and, "
-#| "specifically to live-manual, the {Guidelines for translators}#guidelines-"
-#| "translators."
 msgid ""
 "Keep in mind that even though these utilities might be really helpful to do "
 "translation work on the command like, the use of an specialized tool like /"
index 7fd26c6..c580143 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 16:10+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -224,13 +224,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_project.ssi:60
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A system for configuring packages is provided using debconf allowing "
-#| "custom configured packages to be installed in your custom produced Debian "
-#| "Live images, but for the prebuilt live images only a default "
-#| "configuration will be used. For more information, please see "
-#| "{Customization overview}#customization-overview."
 msgid ""
 "A system for configuring packages is provided using debconf allowing custom "
 "configured packages to be installed in your custom produced Debian Live "
@@ -244,9 +237,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "S'hi inclou un sistema per configurar paquets mitjançant debconf que permet "
 "instaŀlar paquets configurats de forma personalitzada dins d'una imatge "
-"Debian Live, però per a les imatges en viu prefabricades només utilitzarem "
-"una configuració per defecte. Per obtenir més informació, veure {Visió "
-"general de la personalització}#customization-overview."
+"Debian Live, però per a les {imatges en viu prefabricades}#downloading-"
+"prebuilt-images només utilitzarem una configuració per defecte, a menys que "
+"sigui absolutament necessari per poder treballar en l'entorn en viu. Sempre "
+"que sigui possible, preferim adaptar els paquets a l'arxiu de Debian perquè "
+"funcionin en un sistema en viu abans que realitzar canvis en la cadena "
+"d'eines en viu o en {les configuracions de les imatges prefabricades}#clone-"
+"configuration-via-git. Per obtenir més informació, veure {Visió general de "
+"la personalització}#customization-overview."
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_project.ssi:62
@@ -255,12 +253,6 @@ msgstr "2~contact Contacte"
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_project.ssi:64
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "_* *{Mailing list}*: The primary contact for the project is the mailing "
-#| "list at http://lists.debian.org/debian-live/. You can email the list "
-#| "directly by addressing your mail to debian-live@lists.debian.org The list "
-#| "archives are available at http://lists.debian.org/debian-live/."
 msgid ""
 "_* *{Mailing list}*: The primary contact for the project is the mailing list "
 "at http://lists.debian.org/debian-live/. You can email the list directly by "
index babba35..69850b4 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 14:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 17:09+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -880,19 +880,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:272
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The biggest space-saver here, compared to building a default image on an #"
-#| "{i386}# architecture system, is to select only the #{486}# kernel flavour "
-#| "instead of the default #{-k \"486 686-pae\"}#. Leaving off APT's indices "
-#| "with #{--apt-indices false}# also saves a fair amount of space, the "
-#| "tradeoff being that you need to do an #{apt-get update}# before using /"
-#| "{apt}/ in the live system. Dropping recommended packages with #{--apt-"
-#| "recommends false}# saves some additional space, at the expense of "
-#| "omitting some packages you might otherwise expect to be there. #{--"
-#| "debootstrap-options \"--variant=minbase\"}# bootstraps a minimal system "
-#| "from the start. And finally, #{--memtest none}# prevents the installation "
-#| "of a memory tester."
 msgid ""
 "The biggest space-saver here, compared to building a default image on an #"
 "{i386}# architecture system, is to select only the #{486}# kernel flavour "
@@ -916,16 +903,16 @@ msgstr ""
 "Deixar els paquets recomanats amb #{--apt-recommends false}# estalvia una "
 "mica d'espai addicional, a costa d'ometre alguns paquets que d'una altra "
 "manera es podria esperar que hi fossin. #{--debootstrap-options \"--"
-"variant=minbase\"}# preinstaŀla un sistema mínim des del principi. I "
-"finalment, #{--memtest none}# impedeix la instaŀlació d'un comprovador de "
-"memòria."
+"variant=minbase\"}# preinstaŀla un sistema mínim des del principi. Al no "
+"incloure automàticament paquets de firmware amb #{--firmware-chroot false}# "
+"també es guanya una mica d'espai. I finalment, #{--memtest none}# impedeix "
+"la instaŀlació d'un comprovador de memòria."
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:274
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid "*{Note:}* A minimal system can also be achieved using hooks, like for example the #{stripped.chroot}# hook found in #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. It may shave off additional small amounts of space and produce an image of 76MB. However, it does so by removal of documentation and other files from packages installed on the system. This violates the integrity of those packages and that, as the comment header warns, may have unforeseen consequences. That is why using a minimal /{debootstrap}/ is the recommended way of achieving this goal.\n"
+#, no-wrap
 msgid "*{Note:}* A minimal system can also be achieved using hooks, like for example the #{stripped.chroot}# hook found in #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. It may shave off additional small amounts of space and produce an image of 62MB. However, it does so by removal of documentation and other files from packages installed on the system. This violates the integrity of those packages and that, as the comment header warns, may have unforeseen consequences. That is why using a minimal /{debootstrap}/ is the recommended way of achieving this goal.\n"
-msgstr "*{Nota:}* Un sistema mínim es pot aconseguir també fent servir un script ganxo, com ara el #{stripped.chroot}# de #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. Es pot guanyar petites quantitats addicionals d'espai i produir una imatge de 76MB. No obstant, el script ganxo aconsegueix això eliminant documentació i altres fitxers dels paquets instaŀlats al sistema. Això viola la integritat dels paquets i com és comenta a l'encapçalament del script, pot tenir conseqüències imprevistes. És per això que l'ús d'un /{debootstrap}/ mínim és el mètode recomanat per aconseguir aquest objectiu.\n"
+msgstr "*{Nota:}* Un sistema mínim es pot aconseguir també fent servir un script ganxo, com ara el #{stripped.chroot}# de #{/usr/share/doc/live-build/examples/hooks}#. Es pot guanyar petites quantitats addicionals d'espai i produir una imatge de 62MB. No obstant, el script ganxo aconsegueix això eliminant documentació i altres fitxers dels paquets instaŀlats al sistema. Això viola la integritat dels paquets i com és comenta a l'encapçalament del script, pot tenir conseqüències imprevistes. És per això que l'ús d'un /{debootstrap}/ mínim és el mètode recomanat per aconseguir aquest objectiu.\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:276
@@ -934,10 +921,9 @@ msgstr "2~ Un escriptori GNOME localitzat i amb instaŀlador"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:278
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid "*{Use case:}* Create a KDE desktop image, localized for Brazilian Portuguese and including an installer.\n"
+#, no-wrap
 msgid "*{Use case:}* Create a GNOME desktop image, localized for Switzerland and including an installer.\n"
-msgstr "*{Cas d'ús:}* Crear una imatge amb l'escriptori GNOME, localitzat per al portuguès brasiler i que inclou un instaŀlador.\n"
+msgstr "*{Cas d'ús:}* Crear una imatge amb l'escriptori GNOME, localitzat per Suïssa i que inclogui un instaŀlador.\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:280
@@ -989,17 +975,12 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:299
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "By this command, we discover the task is called, plainly enough, "
-#| "brazilian-portuguese. Now to find the related tasks:"
 msgid ""
 "By this command, we discover the task is called, plainly enough, german. Now "
 "to find the related tasks:"
 msgstr ""
 "Mitjançant aquesta ordre, es descobreix que la tasca s'anomena, amb "
-"suficient claredat, brazilian-portuguese. Ara, per trobar les tasques "
-"relacionades:"
+"suficient claredat, german. Ara, per trobar les tasques relacionades:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/examples.ssi:305
index 6b85046..70cb9f8 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-05 14:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 15:53+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -44,10 +44,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:13
-#, fuzzy, no-wrap
-#| msgid ""
-#| "@date:\n"
-#| " :published: 2013-01-02\n"
+#, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
 " :published: 2013-01-05\n"
index 3195884..ba1e8a8 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 16:54+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -405,13 +405,12 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_bugs.ssi:66
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At boot time, live-boot and live-config store their logfiles in #{/var/log/"
 "live/}#. Check them for error messages."
 msgstr ""
-"Durant l'arrencada, live-boot emmagatzema un log a #{/var/log/live/boot.log}"
-"#."
+"Durant l'arrencada, live-boot i live-config emmagatzemen els seus logs a #{/"
+"var/log/live/}#. Comprovar aquest fitxers per detectar missatges d'error."
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_bugs.ssi:68
@@ -576,15 +575,6 @@ msgstr "3~ En el moment d'arrencar"
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_bugs.ssi:98
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If your image does not boot, please report it to the mailing list "
-#| "together with the information requested in {Collect information}#collect-"
-#| "information. Do not forget to mention, how/when the image failed, whether "
-#| "in Qemu, Virtualbox, VMWare or real hardware. If you are using a "
-#| "virtualization technology of any kind, please always run it on real "
-#| "hardware before reporting a bug. Providing a screenshot of the failure is "
-#| "also very helpful."
 msgid ""
 "If your image does not boot, please report it to the mailing list together "
 "with the information requested in {Collect information}#collect-information. "
@@ -595,11 +585,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Si la imatge no arrenca, informar a la llista de correu, juntament amb la "
 "informació soŀlicitada a {Recopilar informació}#collect-information. No "
-"oblidar-se d'esmentar, com/quan la imatge falla, ja sigui amb Qemu, "
-"VirtualBox, VMWare o maquinari real. Si s'utilitza una tecnologia de "
-"virtualització d'algun tipus, sempre fer la prova en maquinari real abans "
-"d'informar d'un error. Proporcionar una captura de pantalla de l'error és "
-"també molt útil."
+"oblidar-se d'esmentar, com/quan la imatge falla, ja sigui amb virtualització "
+"o maquinari real. Si s'utilitza una tecnologia de virtualització d'algun "
+"tipus, sempre fer la prova amb maquinari real abans d'informar d'un error. "
+"Proporcionar una captura de pantalla de l'error és també molt útil."
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_bugs.ssi:100
index 1c05c8c..6b9e81e 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 15:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 16:11+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -179,13 +179,9 @@ msgstr "1~coding-style Estil de Codi"
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_coding-style.ssi:6
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This chapter documents the coding style used in live-boot and others."
 msgid "This chapter documents the coding style used in Debian Live."
 msgstr ""
-"En aquest capítol es documenta l'estil de codi utilitzat en live-boot i "
-"altres."
+"En aquest capítol es documenta l'estil de codi utilitzat a Debian Live."
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_coding-style.ssi:8
index 2bd720b..5d75ec2 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 17:19+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -224,11 +224,8 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_git.ssi:32
-#, fuzzy
-#| msgid "So, again, to clone live-manual but over ssh you must type:"
 msgid "So, again, to clone live-manual over ssh you must type:"
-msgstr ""
-"Així que, de nou, per clonar live-manual, però a través de ssh escriure:"
+msgstr "Així que, de nou, per clonar live-manual a través de ssh escriure:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_git.ssi:36
@@ -313,15 +310,6 @@ msgstr " $  mr bootstrap http://live.debian.net/other/mr/mrconfig\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/project_git.ssi:61
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This command will automatically clone and checkout to the *{debian-next}* "
-#| "branch the development repositories of the debian packages produced by "
-#| "the project. These include, among others, the live-images repository, "
-#| "which contains the configurations used for the prebuilt images that the "
-#| "project publishes for general use. For more information on how to use "
-#| "this repository, see {Clone a configuration published via Git}#clone-"
-#| "configuration-via-git"
 msgid ""
 "This command will automatically clone and checkout to the *{debian-next}* "
 "branch the development repositories of the Debian packages produced by the "
index d01e0ca..9a4bec7 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-04 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 15:47+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -198,19 +198,6 @@ msgstr "1~the-basics Conceptes bàsics"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:6
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This chapter contains a brief overview of the build process and "
-#| "instructions for using the three most commonly used image types. The most "
-#| "versatile image type, #{iso-hybrid}#, may be used on a virtual machine, "
-#| "optical media or USB portable storage device. In certain special cases, "
-#| "as explained later, the #{hdd}# type may be more suitable. The chapter "
-#| "finishes with instructions for building and using a #{net}# type image, "
-#| "which is a bit more involved due to the setup required on the server. "
-#| "This is an slightly advanced topic for anyone who is not familiar already "
-#| "with netbooting, but it is included here because once the setup is done, "
-#| "it is a very convenient way to test and deploy images for booting on the "
-#| "local network without the hassle of dealing with image media."
 msgid ""
 "This chapter contains a brief overview of the build process and instructions "
 "for using the three most commonly used image types. The most versatile image "
@@ -230,7 +217,7 @@ msgstr ""
 "virtual, en medis òptics o qualsevol altre dispositiu d'emmagatzematge USB. "
 "En certs casos especials, com s'explica més endavant, el tipus #{hdd}# pot "
 "ser el més adequat. El capítol acaba amb instruccions per a la construcció "
-"d'una imatge tipus #{net}#, que és una mica més complicat a causa de la "
+"d'una imatge tipus #{netboot}#, que és una mica més complicat a causa de la "
 "configuració necessària en el servidor. Aquest és un tema una mica avançat "
 "per a algú que no està familiaritzat ja amb l'arrencada en xarxa, però "
 "s'inclou aquí perquè un cop que la configuració es porta a terme, es tracta "
@@ -240,19 +227,14 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:8
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Throughout the chapter, we will often refer to the default filenames "
-#| "produced by live-build. If you are downloading a prebuilt image instead, "
-#| "the actual filenames may vary."
 msgid ""
 "Throughout the chapter, we will often refer to the default filenames "
 "produced by live-build. If you are {downloading a prebuilt image}"
 "#downloading-prebuilt-images instead, the actual filenames may vary."
 msgstr ""
 "Al llarg del capítol, sovint es fa referència als noms dels fitxers produïts "
-"per defecte per live-build. Si es descarrega una imatge prefabricada, els "
-"noms dels fitxers poden ser direrents."
+"per defecte per live-build. Si es {descarrega una imatge prefabricada}"
+"#downloading-prebuilt-images, els noms dels fitxers poden ser direrents."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:10
@@ -357,10 +339,8 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:26
-#, fuzzy
-#| msgid "2~building-netboot-image Building a netboot image"
 msgid "2~downloading-prebuilt-images Downloading prebuilt images"
-msgstr "2~building-netboot-image Construir una imatge netboot"
+msgstr "2~downloading-prebuilt-images Descàrrega d'imatges prefabricades"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:28
@@ -374,13 +354,20 @@ msgid ""
 "free firmware and drivers are available at http://live.debian.net/cdimage/"
 "release/."
 msgstr ""
+"Si bé l'objectiu d'aquest manual és el desenvolupament i la construcció "
+"d'imatges en viu pròpies, es pot simplement voler provar una de les nostres "
+"imatges prefabricades, ja sigui com una introducció al seu ús o a la "
+"construcció d'imatges personalitzades. Aquestes imatges estan construïdes "
+"utilitzant el nostre {repositori git live-images}#clone-configuration-via-"
+"git i les versions oficials estables es publiquen a http://www.debian.org/CD/"
+"live/. A més, les versions antigues i les futures, i les imatges no oficials "
+"que contenen microprogramari i controladors no lliures estan disponibles a "
+"http://live.debian.net/cdimage/release/."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:30
-#, fuzzy
-#| msgid "2~using-iso-hybrid Using an ISO hybrid live image"
 msgid "2~using-web-builder Using the web live image builder"
-msgstr "2~using-iso-hybrid Usar una imatge ISO híbrida en viu"
+msgstr "2~using-web-builder Ús del servei de construcció d'imatges en viu web"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:32
@@ -394,11 +381,21 @@ msgid ""
 "problems or questions about the service, please {contact us}#contact, "
 "providing us with the link to your build."
 msgstr ""
+"Com un servei a la comunitat, oferim un servei web capaç de construïr "
+"imatges en viu a http://live-build.debian.net/. Aquest lloc es mantingut "
+"sobre una base del millor esforç. És a dir, encara que ens esforcem per "
+"mantenir-lo al dia i que estigui operatiu en tot moment, i de fer anuncis "
+"d'interrupcions importants del servei, no podem garantir una disponibilitat "
+"del 100% o una creació d'imatges ràpida. Tanmateix, el servei pot tenir, de "
+"tant en tant, problemes que triguin algun temps en resoldre's. Si es té "
+"problemes o preguntes sobre aquest servei, posar-se en {contacte amb "
+"nosaltres}#contact, proporcionant l'enllaç a la pàgina web de la imatge "
+"construïda."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:34
 msgid "3~ Web builder usage and caveats"
-msgstr ""
+msgstr "3~ Ús i advertències sobre el servei web"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:36
@@ -413,6 +410,16 @@ msgid ""
 "version of live-build installed on the web builder for more details. The "
 "version number of live-build is listed at the bottom of the web builder page."
 msgstr ""
+"La interfície web actualment no pot prevenir l'ús de combinacions d'opcions "
+"no vàlides, i en particular, quan el canvi d'una opció que normalment (és a "
+"dir, utilitzant live-build directament) canviaria els valors predeterminats "
+"d'altres opcions que figuren en el formulari de la web, el constructor web "
+"no canvia aquests valors predeterminats. En particular, si es canvia #{--"
+"architectures}# del valor per defecte #{i386}# a #{amd64}#, s'ha de canviar "
+"l'opció corresponent #{--linux-flavours}# del valor per defecte #{486}# a #"
+"{amd64}#. Veure la pàgina del manual #{lb_config}# per a la versió de live-"
+"build instaŀlada al constructor web per més detalls. El nombre de la versió "
+"de live-build apareix a la part inferior de la pàgina web."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:38
@@ -426,6 +433,16 @@ msgid ""
 "enough and verified the notification e-mail did not get caught by your own e-"
 "mail spam filter."
 msgstr ""
+"El càlcul de temps donat pel constructor web és només una estimació "
+"aproximada i pot no reflectir acuradament el temps que realment es necessita "
+"per finalitzar la construcció d'una imatge. Tenir en compte que aquesta "
+"estimació tampoc s'actualitza tal i com va passant el temps. Cal tenir una "
+"mica de paciència. No tornar a carregar la pàgina després de enviar la "
+"proposta de construcció, ja que això pot tornar a reenviar una nova petició "
+"amb els mateixos paràmetres. Posar-se {en contacte amb nosaltres}#contact si "
+"no es rep la notificació de la construcció un cop que s'estigui segur que "
+"s'ha esperat prou i verificat que la notificació per correu electrònic no ha "
+"anat a parar al spam."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:40
@@ -435,6 +452,10 @@ msgid ""
 "customizations that are not provided for by the web interface, the rest of "
 "this manual explains how to build your own images using live-build."
 msgstr ""
+"El servei web està limitat en el tipus d'imatges que es poden construir. "
+"Això el manté simple i eficient d'utilitzar i mantenir. Si es desitja "
+"realitzar personalitzacions que no es contemplen en la interfície web, a la "
+"resta d'aquest manual s'explica com crear imatges pròpies amb live-build."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:42
@@ -512,19 +533,14 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:72
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This process can take a while, depending on the speed of your network "
-#| "connection. When it is complete, there should be a #{binary.hybrid.iso}# "
-#| "image file, ready to use, in the current directory."
 msgid ""
 "This process can take a while, depending on the speed of your computer and "
 "your network connection. When it is complete, there should be a #{binary."
 "hybrid.iso}# image file, ready to use, in the current directory."
 msgstr ""
-"Aquest procés tardarà una mica, depenent de la velocitat de la connexió de "
-"la xarxa. Quan hagi acabat, ha d'haver un fitxer imatge #{binary.hybrid.iso}"
-"#, a punt per ser utilitzar, en el directori actual."
+"Aquest procés tardarà una mica, depenent de la velocitat del ordinador i de "
+"la connexió de la xarxa. Quan hagi acabat, ha d'haver un fitxer imatge #"
+"{binary.hybrid.iso}#, a punt per ser utilitzar, en el directori actual."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:74
@@ -551,16 +567,12 @@ msgstr "3~burning-iso-image Gravar una imatge ISO en un medi físic"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:80
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Burning an ISO image is easy. Just install wodim and use it from the "
-#| "command-line to burn the image. For instance:"
 msgid ""
 "Burning an ISO image is easy. Just install /{xorriso}/ and use it from the "
 "command-line to burn the image. For instance:"
 msgstr ""
-"Gravar una imatge ISO és fàcil. Simplement cal instaŀlar i utilitzar wodim "
-"des de la línia d'ordres per gravar la imatge. Per exemple:"
+"Gravar una imatge ISO és fàcil. Simplement cal instaŀlar /{xorriso}/ i "
+"utilitzar-lo des de la línia d'ordres per gravar la imatge. Per exemple:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:84
@@ -715,14 +727,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:131
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Assuming you've selected #{Live}# and booted a default desktop live "
-#| "image, after the boot messages scroll by, you should be automatically "
-#| "logged into the #{user}# account and see a desktop, ready to use. If you "
-#| "have booted a console-only image, such as #{standard}# or #{rescue}# "
-#| "flavour prebuilt images, you should be automatically logged in on the "
-#| "console to the #{user}# account and see a shell prompt, ready to use."
 msgid ""
 "Assuming you've selected #{Live}# and booted a default desktop live image, "
 "after the boot messages scroll by, you should be automatically logged into "
@@ -734,10 +738,10 @@ msgstr ""
 "Suposant que s'ha seleccionat #{Live}# i s'ha arrencat una imatge "
 "d'escriptori per defecte, després que els missatges d'arrencada hagin passat "
 "s'haurà iniciat una sessió com a usuari #{user}# i es veurà un escriptori, a "
-"punt per ser utilitzat. Si s'ha arrencat una imatge de la consola només, com "
-"les imatges preconfigurades #{standard}# o #{rescue}# s'iniciarà una sessió "
-"com a usuari #{user}# i es veurà el indicador de la shell, a punt per ser "
-"utilitzat."
+"punt per ser utilitzat. Si s'ha arrencat una imatge de només consola, com "
+"les {imatges prefabricades}#downloading-prebuilt-images, #{standard}# o #"
+"{rescue}# s'iniciarà una sessió com a usuari #{user}# i es veurà el "
+"indicador de la shell, a punt per ser utilitzat."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:133
@@ -904,12 +908,17 @@ msgid ""
 "listing the correct /{linux-headers}/ package in above created package list, "
 "the selection of the right package can be done automatically by live-build."
 msgstr ""
+"Per tal de fer que el paquet dkms funcioni, s'han d'instaŀlar també les "
+"capçaleres del nucli per la variant del nucli de la imatge. En lloc "
+"d'enumerar manualment el paquet /{linux-headers}/ correcte en la llista de "
+"paquets creat anteriorment, la selecció del paquet adequat es pot fer "
+"automàticament amb live-build."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:195
 #, no-wrap
 msgid "  $ lb config --linux-packages \"linux-image linux-header\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "  $ lb config --linux-packages \"linux-image linux-header\"\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:199
@@ -1045,6 +1054,14 @@ msgid ""
 "directory means to rebuild the chroot stage too. Therefore, #{lb clean}# "
 "(which will remove the chroot stage, too) needs to be used."
 msgstr ""
+"En aquest cas concret, un #{lb clean --binary}# no seria insuficient per "
+"netejar les etapes necessàries. La causa d'això és que en les configuracions "
+"d'arrencada en xarxa, es necessita una configuració initramfs diferent que "
+"live-build realitza automàticament quan es construeixen imatges netboot. Ja "
+"que la creació del initramfs pertany a l'etapa chroot, fer el canvi a "
+"netboot en un directori de construcció existent significa reconstruir "
+"l'etapa chroot també. Per tant, s'ha de fer un #{lb clean}# (que eliminarà "
+"l'etapa chroot, també)."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:253
@@ -1062,14 +1079,6 @@ msgstr " $ lb config -b netboot --net-root-path \"/srv/debian-live\" --net-root-
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:261
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In contrast with the ISO and HDD images, netbooting does not, itself, "
-#| "serve the filesystem image to the client, so the files must be served via "
-#| "NFS. The #{--net-root-path}# and #{--net-root-server}# options specify "
-#| "the location and server, respectively, of the NFS server where the "
-#| "filesytem image will be located at boot time. Make sure these are set to "
-#| "suitable values for your network and server."
 msgid ""
 "In contrast with the ISO and HDD images, netbooting does not, itself, serve "
 "the filesystem image to the client, so the files must be served via NFS. "
@@ -1080,11 +1089,12 @@ msgid ""
 "network and server."
 msgstr ""
 "A diferència de les imatges ISO i HDD, l'arrencada en xarxa no serveix el "
-"sistema de fitxers al client, per tant els fitxers  han de ser servits a "
-"través de NFS. Les opcions #{--net-root-path}# y #{--net-root-server}# "
+"sistema de fitxers al client, per tant els fitxers han de ser servits a "
+"través de NFS. Amb lb config es poden elegir diferents sistemes de fitxers "
+"de xarxa. Les opcions #{--net-root-path}# i #{--net-root-server}# "
 "especifiquen la ubicació i el servidor, respectivament,  del servidor NFS on "
-"es troba la imatge de sistema de fitxers a l'hora d'arrencar. Assegurar-se "
-"que aquests s'ajusten als valors adequats per la xarxa i el servidor pròpis."
+"es troba la imatge del sistema de fitxers a l'hora d'arrencar. Assegurar-se "
+"que aquests s'ajusten als valors adequats per la xarxa i el servidor."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:271
@@ -1292,14 +1302,6 @@ msgstr " # exportfs -rv\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:341
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Setting up these three services can be a little tricky. You might need "
-#| "some patience to get all of them working together. For more information, "
-#| "see the syslinux wiki at http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/"
-#| "PXELINUX or the Debian Installer Manual's TFTP Net Booting section at "
-#| "http://d-i.alioth.debian.org/manual/en.i386/ch04s05.html. They might "
-#| "help, as their processes are very similar."
 msgid ""
 "Setting up these three services can be a little tricky. You might need some "
 "patience to get all of them working together. For more information, see the "
@@ -1311,10 +1313,10 @@ msgstr ""
 "La configuració d'aquests tres serveis pot ser una mica difícil. És possible "
 "que es necessiti una mica de paciència per aconseguir que tots tres "
 "funcionin plegats. Per obtenir més informació, veure el wiki de syslinux a "
-"http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/PXELINUX o la secció TFTP Net "
-"Booting al Manual del Instaŀlador de Debian a http://d-i.alioth.debian.org/"
-"manual/en.i386/ch04s05.html. Això pot ajudar, ja que els seus processos són "
-"molt similars."
+"http://www.syslinux.org/wiki/index.php/PXELINUX o la secció TFTP Net Booting "
+"al Manual del Instaŀlador de Debian a http://d-i.alioth.debian.org/manual/en."
+"i386/ch04s05.html. Això pot ajudar, ja que els seus processos són molt "
+"similars."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:343
@@ -1323,27 +1325,17 @@ msgstr "3~ Com provar l'arrencada en xarxa"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:345
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Netboot image creation is made easy with live-build magic, but testing "
-#| "the images on physical machines can be really time consuming."
 msgid ""
 "Netboot image creation is made easy with live-build, but testing the images "
 "on physical machines can be really time consuming."
 msgstr ""
-"La creació d'imatges d'arrencada en xarxa es fa fàcil amb la màgia de live-"
-"build, però provar les imatges en màquines físiques pot costar molt de temps."
+"La creació d'imatges d'arrencada en xarxa es senzilla amb live-build, però "
+"provar les imatges en màquines físiques pot costar molt de temps."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:347
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "To make our life easier, we can use virtualization. There are two "
-#| "solutions."
 msgid "To make our life easier, we can use virtualization."
-msgstr ""
-"Per fer la nostra vida més fàcil, podem utilitzar la virtualització. Hi ha "
-"dues solucions."
+msgstr "Per fer la nostra vida més fàcil, podem utilitzar la virtualització."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_basics.ssi:349
index 3e2f64b..c0e65a7 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-04 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 16:05+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -236,12 +236,6 @@ msgstr " $ lb config --mode progress-linux --syslinux-theme progress-server\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-binary.ssi:20
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you do not want to bother building a .deb, simply add your local "
-#| "configuration files for a default image to #{config/bootloaders/isolinux}"
-#| "#. Replacing \"isolinux\" for *{extlinux}*, *{pxelinux}* or *{syslinux}* "
-#| "depending on your use case."
 msgid ""
 "If you do not want to bother building a .deb, simply add your local "
 "configuration files for a default image to #{config/bootloaders/isolinux}#. "
@@ -249,9 +243,9 @@ msgid ""
 "depending on your use case."
 msgstr ""
 "Si un no es vol preocupar de crear un .deb, només cal afegir localment els "
-"fitxers de configuració per a una imatge predeterminada a #{config/"
-"bootloaders/isolinux}#. Canviant \"isolinux\" per *{extlinux}*, *{pxelinux}* "
-"o *{syslinux}* depenent del cas d'ús."
+"fitxers de configuració per a una imatge per defecte a #{config/bootloaders/"
+"isolinux}#. Canviant *{isolinux}*\" per *{extlinux}*, *{pxelinux}* o *"
+"{syslinux}* depenent del cas d'ús."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-binary.ssi:22
index 2c45bae..469409b 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 14:31+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -131,15 +131,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-overview.ssi:18
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Within each of these stages, there is a particular sequence in which "
-#| "commands are applied. These are arranged in such a way as to ensure "
-#| "customizations can be layered in a reasonable fashion. For example, "
-#| "within the *{chroot}* stage, preseeds are applied before any packages are "
-#| "installed, packages are installed before any locally included files or "
-#| "patches are applied, and hooks are run later, after all of the materials "
-#| "are in place."
 msgid ""
 "Within each of these stages, there is a particular sequence in which "
 "commands are applied. These are arranged in such a way as to ensure "
@@ -149,12 +140,12 @@ msgid ""
 "copied, and hooks are run later, after all of the materials are in place."
 msgstr ""
 "Dins de cadascuna d'aquestes etapes, hi ha una seqüència particular en la "
-"qual s'apliquen les ordres. Aquestes estan disposades de manera que es "
-"garanteixi que les personalitzacions es poden superposar de manera raonable. "
-"Per exemple, dins l'etapa chroot, les preconfiguracions (preseeds) "
-"s'apliquen abans que s'instaŀlin els paquets, els paquets s'instaŀlen abans "
-"que s'apliquin els fitxers locals o pegats inclosos, i els ganxos s'executen "
-"més tard, després que tots els materials estiguin al seu lloc."
+"qual s'apliquen les ordres. Això es fa de manera que es garanteixi que les "
+"personalitzacions es poden superposar de manera raonable. Per exemple, dins "
+"l'etapa *{chroot}*, les preconfiguracions (preseeds) s'apliquen abans que "
+"s'instaŀlin els paquets, els paquets s'instaŀlen abans que es copiïn els "
+"fitxers locals, i els ganxos s'executen més tard, després que tots els "
+"materials estiguin al seu lloc."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-overview.ssi:20
index a418bbf..d425fea 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 16:42+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -276,14 +276,6 @@ msgstr " $ lb config --archive-areas \"main contrib non-free\"\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:28
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Experimental support is available for some Debian derivatives through a #"
-#| "{--mode}# option. By default, this option is set to #{debian}#, even if "
-#| "you are building on a non-Debian system. If you specify #{--mode ubuntu}# "
-#| "or #{--mode emdebian}#, the distribution names and archive areas for the "
-#| "specified derivative are supported instead of the ones for Debian. The "
-#| "mode also modifies live-build behaviour to suit the derivatives."
 msgid ""
 "Experimental support is available for some Debian derivatives through a #{--"
 "mode}# option. By default, this option is set to #{debian}# only if you are "
@@ -295,12 +287,14 @@ msgid ""
 "behaviour to suit the derivatives."
 msgstr ""
 "És dona suport experimental a alguns derivats de Debian a través de l'opció #"
-"{--mode}#. Per defecte, aquesta opció és, per defecte, #{debian}#, tot i que "
-"se estigui construint en un sistema que no sigui Debian. Si s'especifica #{--"
-"mode ubuntu}# o #{--mode emdebian}#, s'utilitzen els noms de distribució i "
-"les àrees dels arxius dels derivats especificats en lloc dels de Debian. El "
-"«mode» també modifica el comportament de live-build per adaptar-lo als "
-"derivats."
+"{--mode}#. Per defecte, aquesta opció no és #{debian}# a menys que s'estigui "
+"construint en un sistema Debian o en un sistema desconegut. Si s'especifica "
+"amb #{lb config}# que es vol construir un dels derivats suportats alehores "
+"es modificaran les opcions per crear aquest derivat. Si per exemple "
+"s'utilitza #{lb config}# amb el mode #{ubuntu}#, s'utilitzarà el nom de la "
+"distribució i les àrees dels arxius del derivat especificat en lloc dels de "
+"Debian. El «mode» també modifica el comportament de live-build per adaptar-"
+"lo als derivats."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:30
@@ -315,19 +309,6 @@ msgstr "3~ Miralls de distribució"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:34
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The Debian archive is replicated across a large network of mirrors around "
-#| "the world so that people in each region can choose a nearby mirror for "
-#| "best download speed. Each of the #{--mirror-*}# options governs which "
-#| "distribution mirror is used at various stages of the build. Recall from "
-#| "{Stages of the build}#stages-of-the-build that the *{bootstrap}* stage is "
-#| "when the chroot is initially populated by /{debootstrap}/ with a minimal "
-#| "system, and the *{chroot}* stage is when the chroot used to construct the "
-#| "live system's filesystem is built. Thus, the corresponding mirror "
-#| "switches are used for those stages, and later, in the *{binary}* stage, "
-#| "the #{--mirror-binary}# and #{--mirror-binary-security}# values are used, "
-#| "superceding any mirrors used in an earlier stage."
 msgid ""
 "The Debian archive is replicated across a large network of mirrors around "
 "the world so that people in each region can choose a nearby mirror for best "
@@ -342,13 +323,13 @@ msgid ""
 "superseding any mirrors used in an earlier stage."
 msgstr ""
 "L'arxiu de Debian es replica a través d'una àmplia xarxa de miralls a tot el "
-"món perquè la gent en cada regió pugui triar un mirall proper amb la millor "
+"món perquè la gent de cada regió pugui triar un mirall proper amb la millor "
 "velocitat de descàrrega. Cadascuna de les opcions #{--mirror-*}# governa "
-"quin mirall de distribució s'utilitzara en les diverses etapes de la "
+"quin mirall de distribució s'utilitzarà en les diverses etapes de la "
 "construcció. Recordar de {Etapes de la construcció}#stages-of-the-build que "
 "l'etapa *{bootstrap}* es quan el chroot s'omple inicialment per /"
 "{debootstrap}/  amb un sistema mínim i l'etapa *{chroot}* és quan s'utilitza "
-"el chroot per a la construcció del sistema d'fitxers del sistema en viu. "
+"el chroot per a la construcció del sistema dfitxers del sistema en viu. "
 "D'aquesta manera, s'utilitzen els miralls corresponents per a aquestes "
 "etapes, i més tard, durant l'etapa *{binary}* s'utilitzen els valors #{--"
 "mirror-binary}# i #{--mirror-binary-security}# substituint qualsevol mirall "
@@ -506,20 +487,16 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:80
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you add the same line to #{config/archives/live.list.binary}#, the "
-#| "repository will be added to your live system's #{/etc/apt/sources.list.d/}"
-#| "# directory."
 msgid ""
 "Should you need custom APT pinning, such APT preferences snippets can be "
 "placed in #{config/archives/your-repository.pref.{binary,chroot}}# files and "
 "will be automatically added to your live system's #{/etc/apt/preferences.d/}"
 "# directory."
 msgstr ""
-"Si s'afegeix la mateixa línia a #{config/archives/live.list.binary}#, el "
-"repositori sera afegit al directori #{/etc/apt/sources.list.d/}# del sistema "
-"viu."
+"En cas de necessitar un APT pinning personalitzat, es poden coŀlocar les "
+"preferències APT en fitxers a #{config/archives/your-repository.pref.{binary,"
+"chroot}}#, que seran afegits automàticament al sistema en viu al directori #"
+"{/etc/apt/preferences.d/}#."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:82
@@ -565,13 +542,6 @@ msgstr "3~package-lists Llistes de paquets"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:96
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Package lists are a powerful way of expressing which packages should be "
-#| "installed. The list syntax supports included files and conditional "
-#| "sections which makes it easy to build lists from other lists and adapt "
-#| "them for use in multiple configurations. Package names may also be "
-#| "injected into the list using shell helpers at build time."
 msgid ""
 "Package lists are a powerful way of expressing which packages should be "
 "installed. The list syntax supports conditional sections which makes it easy "
@@ -579,11 +549,10 @@ msgid ""
 "names may also be injected into the list using shell helpers at build time."
 msgstr ""
 "Les llistes de paquets són una forma eficaç d'expressar quins paquets han de "
-"ser instaŀlats. La sintaxi de la llista suporta els fitxers que s'hi "
-"incloent i seccions condicionals que fa que sigui fàcil construir llistes a "
-"partir d'altres llistes i adaptar-les per al propi ús en múltiples "
+"ser instaŀlats. La sintaxi de la llista suporta seccions condicionals que fa "
+"que sigui fàcil construir llistes i adaptar-les per al propi ús en múltiples "
 "configuracions. Els noms dels paquets també poden ser injectats a la llista "
-"amb els ajudants de l'intèrpret d'ordres en temps de construcció. "
+"amb ajudants de l'intèrpret d'ordres en temps de construcció. "
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:98
@@ -936,13 +905,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:196
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Because there is no provision made automatically for language tasks, "
-#| "which include such things as language-specific fonts and input-method "
-#| "packages, if you want them, you need to specify them in your "
-#| "configuration. For example, a GNOME desktop image containing support for "
-#| "Japanese might include these task metapackages:"
 msgid ""
 "Because there is no provision made automatically for language tasks, which "
 "include such things as language-specific fonts and input-method packages, if "
@@ -953,7 +915,7 @@ msgstr ""
 "Com que no hi ha cap ajust automàtic per les tasques de llengua que "
 "incloguin coses com ara fonts específiques per a una llengua o paquets de "
 "mètode d'entrada, si es vol, cal especificar-ho en la configuració. Per "
-"exemple, una imatge d'escriptori GNOME que contingui suport per al japonés "
+"exemple, una imatge d'escriptori GNOME que contingui suport per al alemany "
 "podrie incloure les següents tasques metapaquets:"
 
 #. type: Plain text
@@ -1006,14 +968,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:212
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When more than one kernel package version is available in your configured "
-#| "archives, you can specify a different kernel package name stub with the #"
-#| "{--linux-packages}# option. For example, supposing you are building an #"
-#| "{amd64}# architecture image and add the experimental archive for testing "
-#| "purposes so you can install the #{linux-image-3.5-trunk-amd64}# kernel. "
-#| "You would configure that image as follows:"
 msgid ""
 "When more than one kernel package version is available in your configured "
 "archives, you can specify a different kernel package name stub with the #{--"
@@ -1026,7 +980,7 @@ msgstr ""
 "es pot especificar el nom d'un paquet del nucli amb l'opció #{--linux-"
 "packages}#. Per exemple, suposem que s'està construint una imatge "
 "d'arquitectura #{amd64}# i es vol afegir l'arxiu experimental amb propòsits "
-"de fer proves perquè es pugui instaŀlar el nucli #{linux-image-3.5-trunk-"
+"de fer proves perquè es pugui instaŀlar el nucli #{linux-image-3.7-trunk-"
 "amd64}#. Es podria configurar la imatge de la següent manera:"
 
 #. type: Plain text
@@ -1646,17 +1600,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:360
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Negative pin priorities will prevent a package from being installed, as "
-#| "in the case where you do not want a package that is recommended by "
-#| "another package. Suppose you are building an LXDE image using #{task-lxde-"
-#| "desktop}# in #{config/package-lists/lxde-desktop.list.chroot}#, but don't "
-#| "want the user prompted to store wifi passwords in the keyring. This "
-#| "metapackage depends on /{lxde-core}/, which recommends /{gksu}/, which in "
-#| "turn recommends /{gnome-keyring}/. So you want to omit the recommended /"
-#| "{gnome-keyring}/ package. This can be done by adding the following stanza "
-#| "to #{config/apt/preferences}#:"
 msgid ""
 "Negative pin priorities will prevent a package from being installed, as in "
 "the case where you do not want a package that is recommended by another "
@@ -1671,12 +1614,11 @@ msgstr ""
 "Una prioritat pin negativa evitarà que un paquet s'instaŀli, com en el cas "
 "que no es vulgui un paquet que és recomanat per un altre paquet. Suposem que "
 "s'està construint una imatge LXDE afegint #{task-lxde-desktop}# a #{config/"
-"package-lists/lxde-desktop.list.chroot}# però no es desitja que al usuari se "
-"li demani que guardi les contrasenyes wifi al clauer. Aquesta llista depèn "
-"de /{lxde-core}/, que recomana /{gksu}/,  que al seu torn recomana /{gnome-"
-"keyring}/. Si es vol omitir el paquet recomanat /{gnome-keyring}/ això es "
-"pot fer mitjançant l'addició de les següents línies al #{config/apt/"
-"preferences}#:"
+"package-lists/desktop.list.chroot}# però no es desitja que al usuari se li "
+"demani que guardi les contrasenyes wifi al keyring. Aquesta llista depèn de /"
+"{lxde-core}/, que recomana /{gksu}/,  que al seu torn recomana /{gnome-"
+"keyring}/. Si es vol omitir el paquet recomanat /{gnome-keyring}/, es pot "
+"fer mitjançant l'addició de les següents línies a #{config/apt/preferences}#:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:366
index 09ab254..b706685 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 15:52+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -181,19 +181,13 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:6
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "All configuration that is done during run time is done by live-config. "
-#| "Here are some of the most common options of live-config that users are "
-#| "interested in. A full list of all possibilities can be found in the "
-#| "manpage of live-config."
 msgid ""
 "All configuration that is done during run time is done by live-config. Here "
 "are some of the most common options of live-config that users are interested "
 "in. A full list of all possibilities can be found in the man page of live-"
 "config."
 msgstr ""
-"Tota configuració que es fa durant l'execució es feta per live-config. "
+"Tota la configuració que es fa durant l'execució es feta per live-config. "
 "Aquestes són algunes de les opcions més comunes de live-config en que els "
 "usuaris estan interessats. Una llista completa de totes les possibilitats es "
 "poden trobar a la pàgina del manual de live-config."
@@ -571,10 +565,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:115
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "_* an image file located on the root of any readable filesystem (even an "
-#| "NTFS partition of a foreign OS), identified by its file name."
 msgid ""
 "_* an image file located on the root of any readable filesystem (even an "
 "NTFS partition of a foreign OS), identified by its filename."
@@ -811,16 +801,6 @@ msgstr "3~ Utilitzar diversos medis persistents"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-runtime.ssi:187
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If a user would need multiple persistence store of the same type for "
-#| "different locations or testing, such as #{persistence-nonwork}# and #"
-#| "{persistence-work}#, the boot parameter #{persistence-label}# used in "
-#| "conjunction with the boot parameter #{persistence}# will allow for "
-#| "multiple but unique persistence media. An example would be if a user "
-#| "wanted to use a persistence partition labeled #{persistence-subText}# "
-#| "they would use the boot parameters of: #{persistence}# #{persistence-"
-#| "label=subText}#."
 msgid ""
 "If a user would need multiple persistence store of the same type for "
 "different locations or testing, such as #{persistence-private}# and #"
@@ -831,10 +811,10 @@ msgid ""
 "boot parameters of: #{persistence}# #{persistence-label=subText}#."
 msgstr ""
 "Si un usuari necessita múltiples magatzems de persistència del mateix tipus "
-"per a diferents ubicacions o proves, com #{persistence-nonwork}# i #"
+"per a diferents ubicacions o proves, com #{persistence-private}# i #"
 "{persistence-work}#, el paràmetre d'arrencada #{persistence-label}# "
 "utilitzat juntament amb el paràmetre d'arrencada #{persistence}# permetrà "
-"tenir diversos medis amb la mateixa persistència. Un exemple seria si un "
-"usuari vol escollir una partició amb persistència amb l'etiqueta #"
+"tenir diversos dispositius amb la mateixa persistència. Un exemple seria si "
+"un usuari vol utilitzar una partició amb persistència amb l'etiqueta #"
 "{persistence-subText}# utilitzaria els paràmetres d'arrencada: #{persistence}"
 "# #{persistence-label=subText}#."
index f177f04..d6d1930 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 14:25+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -215,10 +215,8 @@ msgstr "_* /{debootstrap}/ o /{cdebootstrap}/"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:18
-#, fuzzy
-#| msgid "_* Linux 2.6.x or 3.x"
 msgid "_* Linux 2.6 or newer."
-msgstr "_* Linux 2.6.x o 3.x"
+msgstr "_* Linux 2.6.x o superior."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:20
@@ -248,12 +246,12 @@ msgstr "_* Des del repositori Debian"
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:28
 msgid "_* From source"
-msgstr "_* À partir del codi font"
+msgstr "_* A partir del codi font"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:30
 msgid "_* From snapshots"
-msgstr "_* À partir d'instantànies"
+msgstr "_* A partir d'instantànies"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:32
@@ -283,7 +281,7 @@ msgstr " # apt-get install live-build\n"
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:44 en/user_installation.ssi:100
 msgid "3~ From source"
-msgstr "3~ À partir del codi font"
+msgstr "3~ A partir del codi font"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:46
@@ -406,8 +404,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_installation.ssi:104
-#, fuzzy
-#| msgid "_* Checkout the live-boot and live-config source"
 msgid "_* Checkout the live-boot and live-config sources"
 msgstr "_* Clonar les fonts de live-boot i live-config"
 
index 3e9fe7b..0817c39 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 16:45+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -395,17 +395,15 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:62
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Edit #{auto/config}# and any other things you need in the #{config}# tree "
-#| "to suit your needs."
 msgid ""
 "Edit #{auto/config}# and any other things you need in the #{config}# tree to "
 "suit your needs. For example, the unofficial non-free prebuilt images are "
 "made by simply adding #{--archive-areas \"main contrib non-free\"}#."
 msgstr ""
 "Editar #{auto/config}# i qualsevol altra cosa necessària dins l'arbre #"
-"{config}# per satisfer les vostres necessitats."
+"{config}# per satisfer les necessitats pròpies. Per exemple, per fer les "
+"imatges prefabricades no oficials que contenen paquets de la secció non-free "
+"simplement s'afegeix #{--archive-areas \"main contrib non-free\"}#."
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_managing_a_configuration.ssi:64
index 31b3c8c..c073415 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual 3.0~b1-1\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-02 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-22 18:27+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-05 16:12+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "Language: ca\n"
@@ -219,16 +219,12 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_overview.ssi:14
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Many concepts are similar to those in the /{debhelper}/ Debian package "
-#| "tools written by Joey Hess:"
 msgid ""
 "Many concepts are similar to those used to build Debian packages with /"
 "{debhelper}/:"
 msgstr ""
-"Molts conceptes són similars als de les eines del paquet Debian /"
-"{debhelper}/ escrit per Joey Hess:"
+"Molts conceptes són similars als utilitzats per crear paquets Debian amb /"
+"{debhelper}/:"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_overview.ssi:16