Updating po files from the original English text.
authorchals <chals@altorricon.com>
Thu, 29 Nov 2012 21:08:40 +0000 (22:08 +0100)
committerchals <chals@altorricon.com>
Thu, 29 Nov 2012 21:08:40 +0000 (22:08 +0100)
31 files changed:
manual/ca/live-manual.ssm
manual/ca/user_customization-packages.ssi
manual/de/live-manual.ssm
manual/de/user_customization-packages.ssi
manual/en/live-manual.ssm
manual/es/live-manual.ssm
manual/es/user_customization-packages.ssi
manual/fr/live-manual.ssm
manual/fr/user_customization-packages.ssi
manual/it/live-manual.ssm
manual/it/user_customization-packages.ssi
manual/po/ca/live-manual.ssm.po
manual/po/ca/user_customization-packages.ssi.po
manual/po/de/live-manual.ssm.po
manual/po/de/user_customization-packages.ssi.po
manual/po/es/live-manual.ssm.po
manual/po/es/user_customization-packages.ssi.po
manual/po/fr/live-manual.ssm.po
manual/po/fr/user_customization-packages.ssi.po
manual/po/it/live-manual.ssm.po
manual/po/it/user_customization-packages.ssi.po
manual/po/pt_BR/live-manual.ssm.po
manual/po/pt_BR/user_customization-packages.ssi.po
manual/po/ro/live-manual.ssm.po
manual/po/ro/user_customization-packages.ssi.po
manual/pot/live-manual.ssm.pot
manual/pot/user_customization-packages.ssi.pot
manual/pt_BR/live-manual.ssm
manual/pt_BR/user_customization-packages.ssi
manual/ro/live-manual.ssm
manual/ro/user_customization-packages.ssi

index f156533..ebb0dda 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.<br><br>Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.<br><br>Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 24.11.2012
+ :published: 2012-11-29
 
 @publisher: Projecte Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 691cb4f..e9033d5 100644 (file)
@@ -631,11 +631,11 @@ opcions que es necessiten amb freqüència.
 
 3~apt-pinning APT pinning
 
-Com a referència, llegir primer la pàgina del manual
-#{apt_preferences(5)}#. Es pot configurar APT pinning durant la construcció,
-o bé durant l'execució. En el primer cas, crear
-#{config/apt/preferences}#. Per aquest últim cas, crear
-#{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
+For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT
+pinning can be configured either for build time, or else for run time. For
+the former, create #{config/archives/*.pref}#,
+#{config/archives/*.pref.chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the
+latter, create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
 
 Suposem que s'està construint un sistema en viu wheezy però es necessita que
 tots els paquets «live-» que acaben dins de la imatge binària s'instaŀlin
@@ -647,8 +647,8 @@ segueix aconseguira això:
 
 code{
 
- $ echo "deb http://mirror/debian sid main" > config/archives/sid.list.chroot
- $ cat >> config/apt/preferences << EOF
+ $ echo "deb http://mirror/debian/ sid main" > config/archives/sid.list.chroot
+ $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF
  Package: live-*
  Pin: release n=sid
  Pin-Priority: 600
index c9b9cd5..3293a16 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäss Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version.<br><br>Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License.<br><br>Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, siehe <http://www.gnu.org/licenses/>.<br><br>Der komplette Text der GNU General Public License kann in der Datei /usr/share/common-licenses/GPL-3 gefunden werden.
 
 @date:
- :published: 24.11.2012
+ :published: 2012-11-29
 
 @publisher: Debian Live Projekt <debian-live@lists.debian.org>
 
index 26d73b5..a73a559 100644 (file)
@@ -601,8 +601,9 @@ options.
 
 For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT
 pinning can be configured either for build time, or else for run time. For
-the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create
-#{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
+the former, create #{config/archives/*.pref}#,
+#{config/archives/*.pref.chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the
+latter, create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
 
 Let's say you are building a wheezy live system but need all the live
 packages that end up in the binary image to be installed from sid at build
@@ -614,7 +615,7 @@ wheezy. The following will accomplish this:
 code{
 
  $ echo "deb http://mirror/debian/ sid main" > config/archives/sid.list.chroot
- $ cat >> config/apt/preferences << EOF
+ $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF
  Package: live-*
  Pin: release n=sid
  Pin-Priority: 600
index 9938c7e..e88ef3c 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.<br><br>This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.<br><br>You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>The complete text of the GNU General Public License can be found in /usr/share/common-licenses/GPL-3 file.
 
 @date:
- :published: 2012-11-24
+ :published: 2012-11-29
 
 @publisher: Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>
 
index a7472d0..c1c2766 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Este programa es software libre: puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GNU General Public License publicada por la Free Software Foundation, bien de la versión 3 de la Licencia, o (a su elección) cualquier versión posterior. <br><br> Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la GNU General Public License para más detalles. <br><br> Debería haber recibido una copia de la General Public License GNU junto con este programa. Si no, vea http://www.gnu.org/licenses/. <br><br> El texto completo de la GNU Licencia Pública General se pueden encontrar en /usr/share/common-licenses/GPL-3
 
 @date:
- :published: 24.11.2012
+ :published: 2012-11-29
 
 @publisher: Proyecto Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 805d1a7..8274d81 100644 (file)
@@ -655,11 +655,11 @@ opciones que se necesitan con frecuencia.
 
 3~apt-pinning APT pinning
 
-Como información básica, sería recomendable leer la página de manual
-#{apt_preferences(5)}#. APT pinning puede ser configurado o en tiempo de
-creación de la imagen, creando el fichero #{config/apt/preferences}# o en
-tiempo de ejecución del sistema en vivo creando el fichero
-#{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
+For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT
+pinning can be configured either for build time, or else for run time. For
+the former, create #{config/archives/*.pref}#,
+#{config/archives/*.pref.chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the
+latter, create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
 
 Supongamos que se está creando un sistema en vivo basado en wheezy pero se
 necesita instalar todos los paquetes "live" que terminan instalados en la
@@ -672,8 +672,8 @@ realizar de la siguiente forma:
 
 code{
 
- $ echo "deb http://mirror/debian sid main" > config/archives/sid.list.chroot
- $ cat >> config/chroot_apt/preferences << EOF
+ $ echo "deb http://mirror/debian/ sid main" > config/archives/sid.list.chroot
+ $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF
  Package: live-*
  Pin: release n=sid
  Pin-Priority: 600
index dea6cd5..7371c40 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Ce programme est un logiciel libre; vous pouvez le redistribuer ou le modifier suivant les termes de la Licence Générale Publique GNU telle que publiée par la Free Software Foundation: soit la version 3 de cette licence, soit (à votre gré) toute version ultérieure.<br><br>Ce programme est distribué dans l’espoir qu’il vous sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE: sans même la garantie implicite de COMMERCIALISABILITÉ ni d’ADÉQUATION À UN OBJECTIF PARTICULIER. Consultez la Licence Générale Publique GNU pour plus de détails.<br><br>Vous devriez avoir reçu une copie de la Licence Générale Publique GNU avec ce programme ; si ce n’est pas le cas, consultez http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>Le texte complet de la Licence Générale Publique GNU peut être trouvé dans le fichier / usr/share/common-licenses/GPL-3
 
 @date:
- :published: 24.11.2012
+ :published: 2012-11-29
 
 @publisher:  Projet Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index a69e185..9ee5a8e 100644 (file)
@@ -637,11 +637,11 @@ fréquemment utilisées.
 
 3~apt-pinning APT pinning
 
-Pour le contexte, s'il vous plaît lire d'abord la page de manuel
-#{apt_preferences(5)}#. APT pinning peut être configuré soit au temps de
-construction, ou encore pendant l'exécution. Pour le premier, créez
-#{config/apt/preferences}#. Pour ce dernier, créez
-#{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
+For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT
+pinning can be configured either for build time, or else for run time. For
+the former, create #{config/archives/*.pref}#,
+#{config/archives/*.pref.chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the
+latter, create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
 
 Imaginons que vous voulez construire un système live wheezy mais il faut
 installer tous les paquets live qui finissent dans l'image binaire de sid au
@@ -653,8 +653,8 @@ wheezy. Ce qui suit devrait accomplir ça:
 
 code{
 
- $ echo "deb http://mirror/debian sid main" > config/archives/sid.list.chroot
- $ cat >> config/chroot_apt/preferences << EOF
+ $ echo "deb http://mirror/debian/ sid main" > config/archives/sid.list.chroot
+ $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF
  Package: live-*
  Pin: release n=sid
  Pin-Priority: 600
index ae3e5f4..8470646 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Questo programma è software libero: è possibile ridistribuirlo e modificarlo secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free Software Foundation, sia la versione 3 della licenza o (a scelta) una versione successiva.<br><br>Questo programma è distribuito nella speranza che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, nemmeno la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Vedere la GNU General Public License per ulteriori dettagli.<br><br>Si dovrebbe aver ricevuto una copia della GNU General Public License con questo programma. In caso contrario, vedere http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>Il testo completo della GNU General Public License può essere trovato nel file /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 24.11.2012
+ :published: 2012-11-29
 
 @publisher: Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>
 
index f7e14d2..46dcc4d 100644 (file)
@@ -611,10 +611,11 @@ comode scorciatoie di operazioni di uso frequente.
 
 3~apt-pinning APT pinning
 
-Si prega di leggere prima il manuale di #{apt_preferences(5)}#. Il pinning
-può essere configurato sia in fase di costruzione sia di esecuzione; per la
-prima creare #{config/apt/preferences}# mentre per l'ultima creare
-#{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
+For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT
+pinning can be configured either for build time, or else for run time. For
+the former, create #{config/archives/*.pref}#,
+#{config/archives/*.pref.chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the
+latter, create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
 
 Let's say you are building a wheezy live system but need all the live
 packages that end up in the binary image to be installed from sid at build
@@ -626,7 +627,7 @@ wheezy. The following will accomplish this:
 code{
 
  $ echo "deb http://mirror/debian/ sid main" > config/archives/sid.list.chroot
- $ cat >> config/apt/preferences << EOF
+ $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF
  Package: live-*
  Pin: release n=sid
  Pin-Priority: 600
index 5fde0a2..48a6038 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-26 14:11+0200\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-24\n"
+" :published: 2012-11-29\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 24.11.2012\n"
+" :published: 29.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index fa3f391..5bda0ed 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-17 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-09-26 19:26+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -62,12 +62,12 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:338
 #: en/user_customization-packages.ssi:354
 #: en/user_customization-packages.ssi:371 en/user_customization-runtime.ssi:14
-#: en/user_customization-runtime.ssi:27 en/user_customization-runtime.ssi:45
-#: en/user_customization-runtime.ssi:57 en/user_customization-runtime.ssi:76
-#: en/user_customization-runtime.ssi:84 en/user_customization-runtime.ssi:93
-#: en/user_customization-runtime.ssi:122 en/user_customization-runtime.ssi:132
-#: en/user_customization-runtime.ssi:140 en/user_customization-runtime.ssi:149
-#: en/user_customization-runtime.ssi:158 en/user_customization-runtime.ssi:173
+#: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
+#: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
+#: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
+#: en/user_customization-runtime.ssi:121 en/user_customization-runtime.ssi:131
+#: en/user_customization-runtime.ssi:139 en/user_customization-runtime.ssi:148
+#: en/user_customization-runtime.ssi:157 en/user_customization-runtime.ssi:172
 #: en/user_examples.ssi:14 en/user_examples.ssi:30 en/user_examples.ssi:40
 #: en/user_examples.ssi:54 en/user_examples.ssi:66 en/user_examples.ssi:82
 #: en/user_examples.ssi:92 en/user_examples.ssi:105 en/user_examples.ssi:113
@@ -137,13 +137,13 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-packages.ssi:328
 #: en/user_customization-packages.ssi:342
 #: en/user_customization-packages.ssi:367
-#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:21
-#: en/user_customization-runtime.ssi:31 en/user_customization-runtime.ssi:49
-#: en/user_customization-runtime.ssi:70 en/user_customization-runtime.ssi:80
-#: en/user_customization-runtime.ssi:89 en/user_customization-runtime.ssi:98
-#: en/user_customization-runtime.ssi:126 en/user_customization-runtime.ssi:136
-#: en/user_customization-runtime.ssi:145 en/user_customization-runtime.ssi:154
-#: en/user_customization-runtime.ssi:163 en/user_customization-runtime.ssi:181
+#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
+#: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
+#: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
+#: en/user_customization-runtime.ssi:125 en/user_customization-runtime.ssi:135
+#: en/user_customization-runtime.ssi:144 en/user_customization-runtime.ssi:153
+#: en/user_customization-runtime.ssi:162 en/user_customization-runtime.ssi:180
 #: en/user_examples.ssi:20 en/user_examples.ssi:34 en/user_examples.ssi:44
 #: en/user_examples.ssi:60 en/user_examples.ssi:70 en/user_examples.ssi:88
 #: en/user_examples.ssi:101 en/user_examples.ssi:109 en/user_examples.ssi:117
@@ -1541,11 +1541,18 @@ msgstr "3~apt-pinning APT pinning"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:350
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. "
+#| "APT pinning can be configured either for build time, or else for run "
+#| "time. For the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, "
+#| "create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgid ""
 "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT "
 "pinning can be configured either for build time, or else for run time. For "
-"the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #"
-"{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
+"the former, create #{config/archives/*.pref}#, #{config/archives/*.pref."
+"chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #{config/"
+"includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgstr ""
 "Com a referència, llegir primer la pàgina del manual #{apt_preferences(5)}#. "
 "Es pot configurar APT pinning durant la construcció, o bé durant l'execució. "
@@ -1572,10 +1579,16 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:360
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
+#| " $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+#| " Package: live-*\n"
+#| " Pin: release n=sid\n"
+#| " Pin-Priority: 600\n"
 msgid ""
 " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
-" $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+" $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF\n"
 " Package: live-*\n"
 " Pin: release n=sid\n"
 " Pin-Priority: 600\n"
index 57573f6..7384956 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-23 14:15+0300\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-24\n"
+" :published: 2012-11-29\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 24.11.2012\n"
+" :published: 29.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index f53de24..7cad68a 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-17 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-23 14:15+0300\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -62,12 +62,12 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:338
 #: en/user_customization-packages.ssi:354
 #: en/user_customization-packages.ssi:371 en/user_customization-runtime.ssi:14
-#: en/user_customization-runtime.ssi:27 en/user_customization-runtime.ssi:45
-#: en/user_customization-runtime.ssi:57 en/user_customization-runtime.ssi:76
-#: en/user_customization-runtime.ssi:84 en/user_customization-runtime.ssi:93
-#: en/user_customization-runtime.ssi:122 en/user_customization-runtime.ssi:132
-#: en/user_customization-runtime.ssi:140 en/user_customization-runtime.ssi:149
-#: en/user_customization-runtime.ssi:158 en/user_customization-runtime.ssi:173
+#: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
+#: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
+#: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
+#: en/user_customization-runtime.ssi:121 en/user_customization-runtime.ssi:131
+#: en/user_customization-runtime.ssi:139 en/user_customization-runtime.ssi:148
+#: en/user_customization-runtime.ssi:157 en/user_customization-runtime.ssi:172
 #: en/user_examples.ssi:14 en/user_examples.ssi:30 en/user_examples.ssi:40
 #: en/user_examples.ssi:54 en/user_examples.ssi:66 en/user_examples.ssi:82
 #: en/user_examples.ssi:92 en/user_examples.ssi:105 en/user_examples.ssi:113
@@ -137,13 +137,13 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:328
 #: en/user_customization-packages.ssi:342
 #: en/user_customization-packages.ssi:367
-#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:21
-#: en/user_customization-runtime.ssi:31 en/user_customization-runtime.ssi:49
-#: en/user_customization-runtime.ssi:70 en/user_customization-runtime.ssi:80
-#: en/user_customization-runtime.ssi:89 en/user_customization-runtime.ssi:98
-#: en/user_customization-runtime.ssi:126 en/user_customization-runtime.ssi:136
-#: en/user_customization-runtime.ssi:145 en/user_customization-runtime.ssi:154
-#: en/user_customization-runtime.ssi:163 en/user_customization-runtime.ssi:181
+#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
+#: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
+#: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
+#: en/user_customization-runtime.ssi:125 en/user_customization-runtime.ssi:135
+#: en/user_customization-runtime.ssi:144 en/user_customization-runtime.ssi:153
+#: en/user_customization-runtime.ssi:162 en/user_customization-runtime.ssi:180
 #: en/user_examples.ssi:20 en/user_examples.ssi:34 en/user_examples.ssi:44
 #: en/user_examples.ssi:60 en/user_examples.ssi:70 en/user_examples.ssi:88
 #: en/user_examples.ssi:101 en/user_examples.ssi:109 en/user_examples.ssi:117
@@ -1169,8 +1169,9 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT "
 "pinning can be configured either for build time, or else for run time. For "
-"the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #"
-"{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
+"the former, create #{config/archives/*.pref}#, #{config/archives/*.pref."
+"chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #{config/"
+"includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
@@ -1189,7 +1190,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
-" $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+" $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF\n"
 " Package: live-*\n"
 " Pin: release n=sid\n"
 " Pin-Priority: 600\n"
index 028b51a..65539b3 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-02 15:24+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-24\n"
+" :published: 2012-11-29\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 24.11.2012\n"
+" :published: 29.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index e2953db..d026600 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-17 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-09-26 17:58+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -64,12 +64,12 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:338
 #: en/user_customization-packages.ssi:354
 #: en/user_customization-packages.ssi:371 en/user_customization-runtime.ssi:14
-#: en/user_customization-runtime.ssi:27 en/user_customization-runtime.ssi:45
-#: en/user_customization-runtime.ssi:57 en/user_customization-runtime.ssi:76
-#: en/user_customization-runtime.ssi:84 en/user_customization-runtime.ssi:93
-#: en/user_customization-runtime.ssi:122 en/user_customization-runtime.ssi:132
-#: en/user_customization-runtime.ssi:140 en/user_customization-runtime.ssi:149
-#: en/user_customization-runtime.ssi:158 en/user_customization-runtime.ssi:173
+#: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
+#: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
+#: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
+#: en/user_customization-runtime.ssi:121 en/user_customization-runtime.ssi:131
+#: en/user_customization-runtime.ssi:139 en/user_customization-runtime.ssi:148
+#: en/user_customization-runtime.ssi:157 en/user_customization-runtime.ssi:172
 #: en/user_examples.ssi:14 en/user_examples.ssi:30 en/user_examples.ssi:40
 #: en/user_examples.ssi:54 en/user_examples.ssi:66 en/user_examples.ssi:82
 #: en/user_examples.ssi:92 en/user_examples.ssi:105 en/user_examples.ssi:113
@@ -139,13 +139,13 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-packages.ssi:328
 #: en/user_customization-packages.ssi:342
 #: en/user_customization-packages.ssi:367
-#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:21
-#: en/user_customization-runtime.ssi:31 en/user_customization-runtime.ssi:49
-#: en/user_customization-runtime.ssi:70 en/user_customization-runtime.ssi:80
-#: en/user_customization-runtime.ssi:89 en/user_customization-runtime.ssi:98
-#: en/user_customization-runtime.ssi:126 en/user_customization-runtime.ssi:136
-#: en/user_customization-runtime.ssi:145 en/user_customization-runtime.ssi:154
-#: en/user_customization-runtime.ssi:163 en/user_customization-runtime.ssi:181
+#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
+#: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
+#: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
+#: en/user_customization-runtime.ssi:125 en/user_customization-runtime.ssi:135
+#: en/user_customization-runtime.ssi:144 en/user_customization-runtime.ssi:153
+#: en/user_customization-runtime.ssi:162 en/user_customization-runtime.ssi:180
 #: en/user_examples.ssi:20 en/user_examples.ssi:34 en/user_examples.ssi:44
 #: en/user_examples.ssi:60 en/user_examples.ssi:70 en/user_examples.ssi:88
 #: en/user_examples.ssi:101 en/user_examples.ssi:109 en/user_examples.ssi:117
@@ -1564,11 +1564,18 @@ msgstr "3~apt-pinning APT pinning"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:350
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. "
+#| "APT pinning can be configured either for build time, or else for run "
+#| "time. For the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, "
+#| "create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgid ""
 "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT "
 "pinning can be configured either for build time, or else for run time. For "
-"the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #"
-"{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
+"the former, create #{config/archives/*.pref}#, #{config/archives/*.pref."
+"chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #{config/"
+"includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgstr ""
 "Como información básica, sería recomendable leer la página de manual #"
 "{apt_preferences(5)}#. APT pinning puede ser configurado o en tiempo de "
@@ -1597,10 +1604,16 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:360
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
+#| " $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+#| " Package: live-*\n"
+#| " Pin: release n=sid\n"
+#| " Pin-Priority: 600\n"
 msgid ""
 " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
-" $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+" $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF\n"
 " Package: live-*\n"
 " Pin: release n=sid\n"
 " Pin-Priority: 600\n"
index 157735f..b091c97 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-07 14:55+0200\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-24\n"
+" :published: 2012-11-29\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 24.11.2012\n"
+" :published: 29.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index c2585b1..ad43fb3 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-17 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-09-27 18:06+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -62,12 +62,12 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:338
 #: en/user_customization-packages.ssi:354
 #: en/user_customization-packages.ssi:371 en/user_customization-runtime.ssi:14
-#: en/user_customization-runtime.ssi:27 en/user_customization-runtime.ssi:45
-#: en/user_customization-runtime.ssi:57 en/user_customization-runtime.ssi:76
-#: en/user_customization-runtime.ssi:84 en/user_customization-runtime.ssi:93
-#: en/user_customization-runtime.ssi:122 en/user_customization-runtime.ssi:132
-#: en/user_customization-runtime.ssi:140 en/user_customization-runtime.ssi:149
-#: en/user_customization-runtime.ssi:158 en/user_customization-runtime.ssi:173
+#: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
+#: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
+#: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
+#: en/user_customization-runtime.ssi:121 en/user_customization-runtime.ssi:131
+#: en/user_customization-runtime.ssi:139 en/user_customization-runtime.ssi:148
+#: en/user_customization-runtime.ssi:157 en/user_customization-runtime.ssi:172
 #: en/user_examples.ssi:14 en/user_examples.ssi:30 en/user_examples.ssi:40
 #: en/user_examples.ssi:54 en/user_examples.ssi:66 en/user_examples.ssi:82
 #: en/user_examples.ssi:92 en/user_examples.ssi:105 en/user_examples.ssi:113
@@ -137,13 +137,13 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-packages.ssi:328
 #: en/user_customization-packages.ssi:342
 #: en/user_customization-packages.ssi:367
-#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:21
-#: en/user_customization-runtime.ssi:31 en/user_customization-runtime.ssi:49
-#: en/user_customization-runtime.ssi:70 en/user_customization-runtime.ssi:80
-#: en/user_customization-runtime.ssi:89 en/user_customization-runtime.ssi:98
-#: en/user_customization-runtime.ssi:126 en/user_customization-runtime.ssi:136
-#: en/user_customization-runtime.ssi:145 en/user_customization-runtime.ssi:154
-#: en/user_customization-runtime.ssi:163 en/user_customization-runtime.ssi:181
+#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
+#: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
+#: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
+#: en/user_customization-runtime.ssi:125 en/user_customization-runtime.ssi:135
+#: en/user_customization-runtime.ssi:144 en/user_customization-runtime.ssi:153
+#: en/user_customization-runtime.ssi:162 en/user_customization-runtime.ssi:180
 #: en/user_examples.ssi:20 en/user_examples.ssi:34 en/user_examples.ssi:44
 #: en/user_examples.ssi:60 en/user_examples.ssi:70 en/user_examples.ssi:88
 #: en/user_examples.ssi:101 en/user_examples.ssi:109 en/user_examples.ssi:117
@@ -1545,11 +1545,18 @@ msgstr "3~apt-pinning APT pinning"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:350
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. "
+#| "APT pinning can be configured either for build time, or else for run "
+#| "time. For the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, "
+#| "create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgid ""
 "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT "
 "pinning can be configured either for build time, or else for run time. For "
-"the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #"
-"{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
+"the former, create #{config/archives/*.pref}#, #{config/archives/*.pref."
+"chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #{config/"
+"includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgstr ""
 "Pour le contexte, s'il vous plaît lire d'abord la page de manuel #"
 "{apt_preferences(5)}#. APT pinning peut être configuré soit au temps de "
@@ -1577,10 +1584,16 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:360
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
+#| " $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+#| " Package: live-*\n"
+#| " Pin: release n=sid\n"
+#| " Pin-Priority: 600\n"
 msgid ""
 " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
-" $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+" $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF\n"
 " Package: live-*\n"
 " Pin: release n=sid\n"
 " Pin-Priority: 600\n"
index e2b6429..79013da 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-09-28 10:09+0200\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-24\n"
+" :published: 2012-11-29\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 24.11.2012\n"
+" :published: 29.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 88bebb0..3ad4f4f 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-17 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-09-20 22:01+0200\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n"
@@ -64,12 +64,12 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:338
 #: en/user_customization-packages.ssi:354
 #: en/user_customization-packages.ssi:371 en/user_customization-runtime.ssi:14
-#: en/user_customization-runtime.ssi:27 en/user_customization-runtime.ssi:45
-#: en/user_customization-runtime.ssi:57 en/user_customization-runtime.ssi:76
-#: en/user_customization-runtime.ssi:84 en/user_customization-runtime.ssi:93
-#: en/user_customization-runtime.ssi:122 en/user_customization-runtime.ssi:132
-#: en/user_customization-runtime.ssi:140 en/user_customization-runtime.ssi:149
-#: en/user_customization-runtime.ssi:158 en/user_customization-runtime.ssi:173
+#: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
+#: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
+#: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
+#: en/user_customization-runtime.ssi:121 en/user_customization-runtime.ssi:131
+#: en/user_customization-runtime.ssi:139 en/user_customization-runtime.ssi:148
+#: en/user_customization-runtime.ssi:157 en/user_customization-runtime.ssi:172
 #: en/user_examples.ssi:14 en/user_examples.ssi:30 en/user_examples.ssi:40
 #: en/user_examples.ssi:54 en/user_examples.ssi:66 en/user_examples.ssi:82
 #: en/user_examples.ssi:92 en/user_examples.ssi:105 en/user_examples.ssi:113
@@ -139,13 +139,13 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-packages.ssi:328
 #: en/user_customization-packages.ssi:342
 #: en/user_customization-packages.ssi:367
-#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:21
-#: en/user_customization-runtime.ssi:31 en/user_customization-runtime.ssi:49
-#: en/user_customization-runtime.ssi:70 en/user_customization-runtime.ssi:80
-#: en/user_customization-runtime.ssi:89 en/user_customization-runtime.ssi:98
-#: en/user_customization-runtime.ssi:126 en/user_customization-runtime.ssi:136
-#: en/user_customization-runtime.ssi:145 en/user_customization-runtime.ssi:154
-#: en/user_customization-runtime.ssi:163 en/user_customization-runtime.ssi:181
+#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
+#: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
+#: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
+#: en/user_customization-runtime.ssi:125 en/user_customization-runtime.ssi:135
+#: en/user_customization-runtime.ssi:144 en/user_customization-runtime.ssi:153
+#: en/user_customization-runtime.ssi:162 en/user_customization-runtime.ssi:180
 #: en/user_examples.ssi:20 en/user_examples.ssi:34 en/user_examples.ssi:44
 #: en/user_examples.ssi:60 en/user_examples.ssi:70 en/user_examples.ssi:88
 #: en/user_examples.ssi:101 en/user_examples.ssi:109 en/user_examples.ssi:117
@@ -1486,11 +1486,18 @@ msgstr "3~apt-pinning APT pinning"
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:350
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. "
+#| "APT pinning can be configured either for build time, or else for run "
+#| "time. For the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, "
+#| "create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgid ""
 "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT "
 "pinning can be configured either for build time, or else for run time. For "
-"the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #"
-"{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
+"the former, create #{config/archives/*.pref}#, #{config/archives/*.pref."
+"chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #{config/"
+"includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgstr ""
 "Si prega di leggere prima il manuale di #{apt_preferences(5)}#. Il pinning "
 "può essere configurato sia in fase di costruzione sia di esecuzione; per la "
@@ -1524,10 +1531,16 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/user_customization-packages.ssi:360
-#, no-wrap
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
+#| " $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+#| " Package: live-*\n"
+#| " Pin: release n=sid\n"
+#| " Pin-Priority: 600\n"
 msgid ""
 " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
-" $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+" $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF\n"
 " Package: live-*\n"
 " Pin: release n=sid\n"
 " Pin-Priority: 600\n"
index 9992a5a..1e2b121 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-29 06:56-0500\n"
 "Last-Translator: Willer Gomes Júnior <willer@ogomes.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-24\n"
+" :published: 2012-11-29\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 24-11-2012\n"
+" :published: 29-11-2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 9b139c9..305004b 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-17 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-22 08:58-0200\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -62,12 +62,12 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:338
 #: en/user_customization-packages.ssi:354
 #: en/user_customization-packages.ssi:371 en/user_customization-runtime.ssi:14
-#: en/user_customization-runtime.ssi:27 en/user_customization-runtime.ssi:45
-#: en/user_customization-runtime.ssi:57 en/user_customization-runtime.ssi:76
-#: en/user_customization-runtime.ssi:84 en/user_customization-runtime.ssi:93
-#: en/user_customization-runtime.ssi:122 en/user_customization-runtime.ssi:132
-#: en/user_customization-runtime.ssi:140 en/user_customization-runtime.ssi:149
-#: en/user_customization-runtime.ssi:158 en/user_customization-runtime.ssi:173
+#: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
+#: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
+#: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
+#: en/user_customization-runtime.ssi:121 en/user_customization-runtime.ssi:131
+#: en/user_customization-runtime.ssi:139 en/user_customization-runtime.ssi:148
+#: en/user_customization-runtime.ssi:157 en/user_customization-runtime.ssi:172
 #: en/user_examples.ssi:14 en/user_examples.ssi:30 en/user_examples.ssi:40
 #: en/user_examples.ssi:54 en/user_examples.ssi:66 en/user_examples.ssi:82
 #: en/user_examples.ssi:92 en/user_examples.ssi:105 en/user_examples.ssi:113
@@ -137,13 +137,13 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-packages.ssi:328
 #: en/user_customization-packages.ssi:342
 #: en/user_customization-packages.ssi:367
-#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:21
-#: en/user_customization-runtime.ssi:31 en/user_customization-runtime.ssi:49
-#: en/user_customization-runtime.ssi:70 en/user_customization-runtime.ssi:80
-#: en/user_customization-runtime.ssi:89 en/user_customization-runtime.ssi:98
-#: en/user_customization-runtime.ssi:126 en/user_customization-runtime.ssi:136
-#: en/user_customization-runtime.ssi:145 en/user_customization-runtime.ssi:154
-#: en/user_customization-runtime.ssi:163 en/user_customization-runtime.ssi:181
+#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
+#: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
+#: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
+#: en/user_customization-runtime.ssi:125 en/user_customization-runtime.ssi:135
+#: en/user_customization-runtime.ssi:144 en/user_customization-runtime.ssi:153
+#: en/user_customization-runtime.ssi:162 en/user_customization-runtime.ssi:180
 #: en/user_examples.ssi:20 en/user_examples.ssi:34 en/user_examples.ssi:44
 #: en/user_examples.ssi:60 en/user_examples.ssi:70 en/user_examples.ssi:88
 #: en/user_examples.ssi:101 en/user_examples.ssi:109 en/user_examples.ssi:117
@@ -1171,8 +1171,9 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT "
 "pinning can be configured either for build time, or else for run time. For "
-"the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #"
-"{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
+"the former, create #{config/archives/*.pref}#, #{config/archives/*.pref."
+"chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #{config/"
+"includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
@@ -1191,7 +1192,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
-" $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+" $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF\n"
 " Package: live-*\n"
 " Pin: release n=sid\n"
 " Pin-Priority: 600\n"
index 8a4fd41..56896cd 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-26 23:14+0200\n"
 "Last-Translator: Victor Nitu <victor@debian-linux.ro>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-24\n"
+" :published: 2012-11-29\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 24.11.2012\n"
+" :published: 29.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 1056374..cb95634 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-17 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-22 08:58-0200\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -63,12 +63,12 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:338
 #: en/user_customization-packages.ssi:354
 #: en/user_customization-packages.ssi:371 en/user_customization-runtime.ssi:14
-#: en/user_customization-runtime.ssi:27 en/user_customization-runtime.ssi:45
-#: en/user_customization-runtime.ssi:57 en/user_customization-runtime.ssi:76
-#: en/user_customization-runtime.ssi:84 en/user_customization-runtime.ssi:93
-#: en/user_customization-runtime.ssi:122 en/user_customization-runtime.ssi:132
-#: en/user_customization-runtime.ssi:140 en/user_customization-runtime.ssi:149
-#: en/user_customization-runtime.ssi:158 en/user_customization-runtime.ssi:173
+#: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
+#: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
+#: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
+#: en/user_customization-runtime.ssi:121 en/user_customization-runtime.ssi:131
+#: en/user_customization-runtime.ssi:139 en/user_customization-runtime.ssi:148
+#: en/user_customization-runtime.ssi:157 en/user_customization-runtime.ssi:172
 #: en/user_examples.ssi:14 en/user_examples.ssi:30 en/user_examples.ssi:40
 #: en/user_examples.ssi:54 en/user_examples.ssi:66 en/user_examples.ssi:82
 #: en/user_examples.ssi:92 en/user_examples.ssi:105 en/user_examples.ssi:113
@@ -138,13 +138,13 @@ msgstr "code{"
 #: en/user_customization-packages.ssi:328
 #: en/user_customization-packages.ssi:342
 #: en/user_customization-packages.ssi:367
-#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:21
-#: en/user_customization-runtime.ssi:31 en/user_customization-runtime.ssi:49
-#: en/user_customization-runtime.ssi:70 en/user_customization-runtime.ssi:80
-#: en/user_customization-runtime.ssi:89 en/user_customization-runtime.ssi:98
-#: en/user_customization-runtime.ssi:126 en/user_customization-runtime.ssi:136
-#: en/user_customization-runtime.ssi:145 en/user_customization-runtime.ssi:154
-#: en/user_customization-runtime.ssi:163 en/user_customization-runtime.ssi:181
+#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
+#: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
+#: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
+#: en/user_customization-runtime.ssi:125 en/user_customization-runtime.ssi:135
+#: en/user_customization-runtime.ssi:144 en/user_customization-runtime.ssi:153
+#: en/user_customization-runtime.ssi:162 en/user_customization-runtime.ssi:180
 #: en/user_examples.ssi:20 en/user_examples.ssi:34 en/user_examples.ssi:44
 #: en/user_examples.ssi:60 en/user_examples.ssi:70 en/user_examples.ssi:88
 #: en/user_examples.ssi:101 en/user_examples.ssi:109 en/user_examples.ssi:117
@@ -1172,8 +1172,9 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT "
 "pinning can be configured either for build time, or else for run time. For "
-"the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #"
-"{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
+"the former, create #{config/archives/*.pref}#, #{config/archives/*.pref."
+"chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #{config/"
+"includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
@@ -1192,7 +1193,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
-" $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+" $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF\n"
 " Package: live-*\n"
 " Pin: release n=sid\n"
 " Pin-Priority: 600\n"
index 822315a..adf0d02 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-24\n"
+" :published: 2012-11-29\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 53f8336..8b0cb07 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-17 14:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-29 22:06+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -63,12 +63,12 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:338
 #: en/user_customization-packages.ssi:354
 #: en/user_customization-packages.ssi:371 en/user_customization-runtime.ssi:14
-#: en/user_customization-runtime.ssi:27 en/user_customization-runtime.ssi:45
-#: en/user_customization-runtime.ssi:57 en/user_customization-runtime.ssi:76
-#: en/user_customization-runtime.ssi:84 en/user_customization-runtime.ssi:93
-#: en/user_customization-runtime.ssi:122 en/user_customization-runtime.ssi:132
-#: en/user_customization-runtime.ssi:140 en/user_customization-runtime.ssi:149
-#: en/user_customization-runtime.ssi:158 en/user_customization-runtime.ssi:173
+#: en/user_customization-runtime.ssi:26 en/user_customization-runtime.ssi:44
+#: en/user_customization-runtime.ssi:56 en/user_customization-runtime.ssi:75
+#: en/user_customization-runtime.ssi:83 en/user_customization-runtime.ssi:92
+#: en/user_customization-runtime.ssi:121 en/user_customization-runtime.ssi:131
+#: en/user_customization-runtime.ssi:139 en/user_customization-runtime.ssi:148
+#: en/user_customization-runtime.ssi:157 en/user_customization-runtime.ssi:172
 #: en/user_examples.ssi:14 en/user_examples.ssi:30 en/user_examples.ssi:40
 #: en/user_examples.ssi:54 en/user_examples.ssi:66 en/user_examples.ssi:82
 #: en/user_examples.ssi:92 en/user_examples.ssi:105 en/user_examples.ssi:113
@@ -138,13 +138,13 @@ msgstr ""
 #: en/user_customization-packages.ssi:328
 #: en/user_customization-packages.ssi:342
 #: en/user_customization-packages.ssi:367
-#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:21
-#: en/user_customization-runtime.ssi:31 en/user_customization-runtime.ssi:49
-#: en/user_customization-runtime.ssi:70 en/user_customization-runtime.ssi:80
-#: en/user_customization-runtime.ssi:89 en/user_customization-runtime.ssi:98
-#: en/user_customization-runtime.ssi:126 en/user_customization-runtime.ssi:136
-#: en/user_customization-runtime.ssi:145 en/user_customization-runtime.ssi:154
-#: en/user_customization-runtime.ssi:163 en/user_customization-runtime.ssi:181
+#: en/user_customization-packages.ssi:376 en/user_customization-runtime.ssi:18
+#: en/user_customization-runtime.ssi:30 en/user_customization-runtime.ssi:48
+#: en/user_customization-runtime.ssi:69 en/user_customization-runtime.ssi:79
+#: en/user_customization-runtime.ssi:88 en/user_customization-runtime.ssi:97
+#: en/user_customization-runtime.ssi:125 en/user_customization-runtime.ssi:135
+#: en/user_customization-runtime.ssi:144 en/user_customization-runtime.ssi:153
+#: en/user_customization-runtime.ssi:162 en/user_customization-runtime.ssi:180
 #: en/user_examples.ssi:20 en/user_examples.ssi:34 en/user_examples.ssi:44
 #: en/user_examples.ssi:60 en/user_examples.ssi:70 en/user_examples.ssi:88
 #: en/user_examples.ssi:101 en/user_examples.ssi:109 en/user_examples.ssi:117
@@ -1170,8 +1170,9 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT "
 "pinning can be configured either for build time, or else for run time. For "
-"the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #"
-"{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
+"the former, create #{config/archives/*.pref}#, #{config/archives/*.pref."
+"chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the latter, create #{config/"
+"includes.chroot/etc/apt/preferences}#."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
@@ -1190,7 +1191,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 " $ echo \"deb http://mirror/debian/ sid main\" > config/archives/sid.list.chroot\n"
-" $ cat >> config/apt/preferences << EOF\n"
+" $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF\n"
 " Package: live-*\n"
 " Pin: release n=sid\n"
 " Pin-Priority: 600\n"
index 3e8dc2a..97e9058 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
 :license: Este programa é software livre: você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da GNU General Public License conforme publicado pela Free Software Foundation, tanto a versão 3 da Licença, ou (a seu critério) qualquer versão posterior <br> <br> Este programa é distribuído na esperança de ser útil, mas SEM QUALQUER GARANTIA, sem mesmo a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO. Veja a GNU General Public License para mais detalhes. <br><br> Você deve ter recebido uma cópia da GNU General Public License junto com este programa. Se não, veja http://www.gnu.org/licenses/. <br><br> O texto completo da GNU General Public License pode ser encontrado no arquivo /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 24-11-2012
+ :published: 2012-11-29
 
 @publisher: Projeto Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 26d73b5..a73a559 100644 (file)
@@ -601,8 +601,9 @@ options.
 
 For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT
 pinning can be configured either for build time, or else for run time. For
-the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create
-#{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
+the former, create #{config/archives/*.pref}#,
+#{config/archives/*.pref.chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the
+latter, create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
 
 Let's say you are building a wheezy live system but need all the live
 packages that end up in the binary image to be installed from sid at build
@@ -614,7 +615,7 @@ wheezy. The following will accomplish this:
 code{
 
  $ echo "deb http://mirror/debian/ sid main" > config/archives/sid.list.chroot
- $ cat >> config/apt/preferences << EOF
+ $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF
  Package: live-*
  Pin: release n=sid
  Pin-Priority: 600
index 3073a92..f30da0c 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Acest program este liber: poate fi redistribuit și/sau modificat în conformitate cu termenii Licenței Publice Generale GNU (GPL), precum este publicată de către Free Software Foundation, fie versiunea 3 a licenței, sau (opțional) orice altă versiune ulterioară..<br><br>Acest program este distribuit cu speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; fără a avea garanția VANDABILITĂȚII sau ÎNDEPLINIRII UNUI ANUME SCOP. Vezi Licența Publică Generală GNU pentru mai multe detalii.<br><br>Ar trebui să fi orimit o copie a Licenței Publice Generale GNU împreună cu acest program. În caz contrar, vezi http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>Textul complet al Licenței Publice Generale poate fi găsit în fișierul /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 24.11.2012
+ :published: 2012-11-29
 
 @publisher: Proiectul Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 26d73b5..a73a559 100644 (file)
@@ -601,8 +601,9 @@ options.
 
 For background, please first read the #{apt_preferences(5)}# man page. APT
 pinning can be configured either for build time, or else for run time. For
-the former, create #{config/apt/preferences}#. For the latter, create
-#{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
+the former, create #{config/archives/*.pref}#,
+#{config/archives/*.pref.chroot}#, and #{config/apt/preferences}#. For the
+latter, create #{config/includes.chroot/etc/apt/preferences}#.
 
 Let's say you are building a wheezy live system but need all the live
 packages that end up in the binary image to be installed from sid at build
@@ -614,7 +615,7 @@ wheezy. The following will accomplish this:
 code{
 
  $ echo "deb http://mirror/debian/ sid main" > config/archives/sid.list.chroot
- $ cat >> config/apt/preferences << EOF
+ $ cat >> config/archives/sid.pref.chroot << EOF
  Package: live-*
  Pin: release n=sid
  Pin-Priority: 600