Updating po files from English sources.
authorchals <chals@altorricon.com>
Sat, 24 Nov 2012 15:31:48 +0000 (16:31 +0100)
committerchals <chals@altorricon.com>
Sat, 24 Nov 2012 15:31:48 +0000 (16:31 +0100)
31 files changed:
manual/ca/about_manual.ssi
manual/ca/live-manual.ssm
manual/de/about_manual.ssi
manual/de/live-manual.ssm
manual/en/live-manual.ssm
manual/es/about_manual.ssi
manual/es/live-manual.ssm
manual/fr/about_manual.ssi
manual/fr/live-manual.ssm
manual/it/about_manual.ssi
manual/it/live-manual.ssm
manual/po/ca/about_manual.ssi.po
manual/po/ca/live-manual.ssm.po
manual/po/de/about_manual.ssi.po
manual/po/de/live-manual.ssm.po
manual/po/es/about_manual.ssi.po
manual/po/es/live-manual.ssm.po
manual/po/fr/about_manual.ssi.po
manual/po/fr/live-manual.ssm.po
manual/po/it/about_manual.ssi.po
manual/po/it/live-manual.ssm.po
manual/po/pt_BR/about_manual.ssi.po
manual/po/pt_BR/live-manual.ssm.po
manual/po/ro/about_manual.ssi.po
manual/po/ro/live-manual.ssm.po
manual/pot/about_manual.ssi.pot
manual/pot/live-manual.ssm.pot
manual/pt_BR/about_manual.ssi
manual/pt_BR/live-manual.ssm
manual/ro/about_manual.ssi
manual/ro/live-manual.ssm

index 9fa93ec..a291bd5 100644 (file)
@@ -230,12 +230,11 @@ pantalla. Bàsicament són missatges informatius sobre l'estat del procés i
 també algunes pistes sobre el que es pot fer per millorar live-manual. Si no
 es veu cap error fatal, generalment es pot procedir i enviar la contribució.
 
-live-manual ve amb dues utilitats que poden ser de gran ajuda pels
-traductors a l'hora de trobar missatges sense traduir i difusos. La primera
-és "make translate". Aquesta activa un script que diu en detall quants
-missatges sense traduir hi ha a cada fitxer po. La segona, "make fuzzy",
-només actua sobre els missatges difusos però ajuda a trobar-los i
-corregir-los un per un.
+live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to
+find untranslated and changed strings. The first one is "make translate". It
+launches an script that tells you in detail how many untranslated strings
+there are in each po file. The second one, the "make fixfuzzy" target, only
+acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one.
 
 Tenir en compte que tot i que aquestes utilitats poden ser molt útils per
 fer la feina de traducció en la línia d'ordres, l'ús d'una eina
index a565d4a..309b766 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Aquest programa és un programari lliure: es pot redistribuir i/o modificar sota els termes de la Llicència Pública General de la GNU com és publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 3 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.<br><br>Aquest programa es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia, fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu la Llicència General Pública de la GNU per a més detalls.<br><br>Haurieu de rebre una còpia de la Llicència Pública General de la GNU amb aquest programa. Si no és així, consulteu http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>El text complet de la Llicència Pública General de la GNU es pot trobar a /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 22.11.2012
+ :published: 2012-11-24
 
 @publisher: Projecte Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 63f2886..f81d83b 100644 (file)
@@ -229,7 +229,7 @@ a fatal error, you can usually proceed and submit your contribution.
 live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to
 find untranslated and changed strings. The first one is "make translate". It
 launches an script that tells you in detail how many untranslated strings
-there are in each po file. The second one, the "make fuzzy" target, only
+there are in each po file. The second one, the "make fixfuzzy" target, only
 acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one.
 
 Keep in mind that even though these utilities might be really helpful to do
index eadb217..a9728e6 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäss Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version.<br><br>Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License.<br><br>Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, siehe <http://www.gnu.org/licenses/>.<br><br>Der komplette Text der GNU General Public License kann in der Datei /usr/share/common-licenses/GPL-3 gefunden werden.
 
 @date:
- :published: 22.11.2012
+ :published: 2012-11-24
 
 @publisher: Debian Live Projekt <debian-live@lists.debian.org>
 
index ce3c61f..9938c7e 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.<br><br>This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.<br><br>You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>The complete text of the GNU General Public License can be found in /usr/share/common-licenses/GPL-3 file.
 
 @date:
- :published: 2012-11-22
+ :published: 2012-11-24
 
 @publisher: Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>
 
index ce7960a..198671a 100644 (file)
@@ -247,12 +247,11 @@ y también algunas pistas sobre lo que se puede hacer para mejorar
 live-manual. A menos que se vea un error fatal, generalmente se puede
 proceder y enviar la contribución.
 
-live-manual incluye dos utilidades que pueden ser de gran ayuda para los
-traductores a la hora de encontrar mensajes sin traducir y mensajes
-difusos. La primera es "make translate". Esta activa un script que muestra
-en detalle cuántos mensajes sin traducir hay en cada fichero po. La segunda,
-"make fuzzy", sólo actúa sobre los mensajes difusos pero ayuda a
-encontrarlos y corregirlos uno por uno.
+live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to
+find untranslated and changed strings. The first one is "make translate". It
+launches an script that tells you in detail how many untranslated strings
+there are in each po file. The second one, the "make fixfuzzy" target, only
+acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one.
 
 Hay que tener en cuenta que aunque estas utilidades pueden ser de gran ayuda
 para traducir en la linea de comandos, se recomienda el uso de una
index 773751c..a9e9d55 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Este programa es software libre: puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GNU General Public License publicada por la Free Software Foundation, bien de la versión 3 de la Licencia, o (a su elección) cualquier versión posterior. <br><br> Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la GNU General Public License para más detalles. <br><br> Debería haber recibido una copia de la General Public License GNU junto con este programa. Si no, vea http://www.gnu.org/licenses/. <br><br> El texto completo de la GNU Licencia Pública General se pueden encontrar en /usr/share/common-licenses/GPL-3
 
 @date:
- :published: 22.11.2012
+ :published: 2012-11-24
 
 @publisher: Proyecto Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 65af02d..53d2adb 100644 (file)
@@ -236,12 +236,11 @@ processus et aussi quelques indications sur ce qui peut être fait pour
 améliorer live-manual. Si vous ne voyez une erreur fatale, vous pouvez
 généralement continuer et soumettre votre contribution.
 
-live-manual contient deux utilitaires qui peuvent grandement aider les
-traducteurs à trouver textes non traduits et modifiés. Le premier est "make
-translate". Il lance un script  qui vous indique en détail le nombre de
-messages non traduits qu'il y a dans chaque fichier po. Le second, "make
-fuzzy", n'agit que sur les messages modifiés, mais il vous aide à les
-trouver et à les résoudre un par un.
+live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to
+find untranslated and changed strings. The first one is "make translate". It
+launches an script that tells you in detail how many untranslated strings
+there are in each po file. The second one, the "make fixfuzzy" target, only
+acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one.
 
 Gardez à l'esprit que même si ces utilitaires peuvent être vraiment utiles
 pour faire un travail de traduction sur la ligne de commande, l'utilisation
index bf6695d..d50fc75 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Ce programme est un logiciel libre; vous pouvez le redistribuer ou le modifier suivant les termes de la Licence Générale Publique GNU telle que publiée par la Free Software Foundation: soit la version 3 de cette licence, soit (à votre gré) toute version ultérieure.<br><br>Ce programme est distribué dans l’espoir qu’il vous sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE: sans même la garantie implicite de COMMERCIALISABILITÉ ni d’ADÉQUATION À UN OBJECTIF PARTICULIER. Consultez la Licence Générale Publique GNU pour plus de détails.<br><br>Vous devriez avoir reçu une copie de la Licence Générale Publique GNU avec ce programme ; si ce n’est pas le cas, consultez http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>Le texte complet de la Licence Générale Publique GNU peut être trouvé dans le fichier / usr/share/common-licenses/GPL-3
 
 @date:
- :published: 22.11.2012
+ :published: 2012-11-24
 
 @publisher:  Projet Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index 3fa23ba..05e9562 100644 (file)
@@ -231,7 +231,7 @@ a fatal error, you can usually proceed and submit your contribution.
 live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to
 find untranslated and changed strings. The first one is "make translate". It
 launches an script that tells you in detail how many untranslated strings
-there are in each po file. The second one, the "make fuzzy" target, only
+there are in each po file. The second one, the "make fixfuzzy" target, only
 acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one.
 
 Keep in mind that even though these utilities might be really helpful to do
index 24a44fc..66f76ff 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Questo programma è software libero: è possibile ridistribuirlo e modificarlo secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free Software Foundation, sia la versione 3 della licenza o (a scelta) una versione successiva.<br><br>Questo programma è distribuito nella speranza che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, nemmeno la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Vedere la GNU General Public License per ulteriori dettagli.<br><br>Si dovrebbe aver ricevuto una copia della GNU General Public License con questo programma. In caso contrario, vedere http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>Il testo completo della GNU General Public License può essere trovato nel file /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 22.11.2012
+ :published: 2012-11-24
 
 @publisher: Debian Live Project <debian-live@lists.debian.org>
 
index 3edf65a..96c1366 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-22 18:14+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -710,12 +710,21 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:144
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
+#| "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate"
+#| "\". It launches an script that tells you in detail how many untranslated "
+#| "strings there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" "
+#| "target, only acts upon changed strings but it helps you to find and fix "
+#| "them one by one."
 msgid ""
 "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
 "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate\". "
 "It launches an script that tells you in detail how many untranslated strings "
-"there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" target, only "
-"acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one."
+"there are in each po file. The second one, the \"make fixfuzzy\" target, "
+"only acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by "
+"one."
 msgstr ""
 "live-manual ve amb dues utilitats que poden ser de gran ajuda pels "
 "traductors a l'hora de trobar missatges sense traduir i difusos. La primera "
index b7ac0cf..5fde0a2 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-26 14:11+0200\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-22\n"
+" :published: 2012-11-24\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 22.11.2012\n"
+" :published: 24.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 4437131..dc98534 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-23 14:15+0300\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -618,8 +618,9 @@ msgid ""
 "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
 "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate\". "
 "It launches an script that tells you in detail how many untranslated strings "
-"there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" target, only "
-"acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one."
+"there are in each po file. The second one, the \"make fixfuzzy\" target, "
+"only acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by "
+"one."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index a1f78b8..57573f6 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-04-23 14:15+0300\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-22\n"
+" :published: 2012-11-24\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 22.11.2012\n"
+" :published: 24.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 9e79ae2..4b02a16 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-22 20:32+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -743,12 +743,21 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:144
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
+#| "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate"
+#| "\". It launches an script that tells you in detail how many untranslated "
+#| "strings there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" "
+#| "target, only acts upon changed strings but it helps you to find and fix "
+#| "them one by one."
 msgid ""
 "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
 "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate\". "
 "It launches an script that tells you in detail how many untranslated strings "
-"there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" target, only "
-"acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one."
+"there are in each po file. The second one, the \"make fixfuzzy\" target, "
+"only acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by "
+"one."
 msgstr ""
 "live-manual incluye dos utilidades que pueden ser de gran ayuda para los "
 "traductores a la hora de encontrar mensajes sin traducir y mensajes difusos. "
index 39f3f96..028b51a 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-02 15:24+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-22\n"
+" :published: 2012-11-24\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 22.11.2012\n"
+" :published: 24.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 8278ed5..9f2e6d8 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-22 20:49+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -720,12 +720,21 @@ msgstr ""
 
 #. type: Plain text
 #: en/about_manual.ssi:144
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
+#| "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate"
+#| "\". It launches an script that tells you in detail how many untranslated "
+#| "strings there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" "
+#| "target, only acts upon changed strings but it helps you to find and fix "
+#| "them one by one."
 msgid ""
 "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
 "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate\". "
 "It launches an script that tells you in detail how many untranslated strings "
-"there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" target, only "
-"acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one."
+"there are in each po file. The second one, the \"make fixfuzzy\" target, "
+"only acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by "
+"one."
 msgstr ""
 "live-manual contient deux utilitaires qui peuvent grandement aider les "
 "traducteurs à trouver textes non traduits et modifiés. Le premier est \"make "
index 47f9b36..157735f 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-07 14:55+0200\n"
 "Last-Translator: Carlos Zuferri <chals@altorricon.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-22\n"
+" :published: 2012-11-24\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 22.11.2012\n"
+" :published: 24.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 548ad44..d3fb8f1 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-10-01 20:31+0200\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n"
@@ -724,8 +724,9 @@ msgid ""
 "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
 "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate\". "
 "It launches an script that tells you in detail how many untranslated strings "
-"there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" target, only "
-"acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one."
+"there are in each po file. The second one, the \"make fixfuzzy\" target, "
+"only acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by "
+"one."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 940d64c..e2b6429 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-09-28 10:09+0200\n"
 "Last-Translator: skizzhg <skizzhg@gmx.com>\n"
 "Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-22\n"
+" :published: 2012-11-24\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 22.11.2012\n"
+" :published: 24.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 9af74c8..32b1429 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-28 11:54-0500\n"
 "Last-Translator: Willer Gomes Júnior <willer@ogomes.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -724,8 +724,9 @@ msgid ""
 "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
 "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate\". "
 "It launches an script that tells you in detail how many untranslated strings "
-"there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" target, only "
-"acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one."
+"there are in each po file. The second one, the \"make fixfuzzy\" target, "
+"only acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by "
+"one."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 8b484a5..9992a5a 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-29 06:56-0500\n"
 "Last-Translator: Willer Gomes Júnior <willer@ogomes.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-22\n"
+" :published: 2012-11-24\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 22-11-2012\n"
+" :published: 24-11-2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 2305796..68cd680 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-14 01:56-0500\n"
 "Last-Translator: Bogdan Alexandru Dragoiu <poplar@sdf.org>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -678,8 +678,9 @@ msgid ""
 "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
 "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate\". "
 "It launches an script that tells you in detail how many untranslated strings "
-"there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" target, only "
-"acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one."
+"there are in each po file. The second one, the \"make fixfuzzy\" target, "
+"only acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by "
+"one."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 27f5c18..8a4fd41 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-07-26 23:14+0200\n"
 "Last-Translator: Victor Nitu <victor@debian-linux.ro>\n"
 "Language-Team: none\n"
@@ -50,10 +50,10 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-22\n"
+" :published: 2012-11-24\n"
 msgstr ""
 "@date:\n"
-" :published: 22.11.2012\n"
+" :published: 24.11.2012\n"
 
 #. type: Plain text
 #: en/live-manual.ssm:15
index 4e112c9..b27740d 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -596,8 +596,9 @@ msgid ""
 "live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to "
 "find untranslated and changed strings. The first one is \"make translate\". "
 "It launches an script that tells you in detail how many untranslated strings "
-"there are in each po file. The second one, the \"make fuzzy\" target, only "
-"acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one."
+"there are in each po file. The second one, the \"make fixfuzzy\" target, "
+"only acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by "
+"one."
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index c967fa9..822315a 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: live-manual VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-22 18:01+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-24 16:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr ""
 #, no-wrap
 msgid ""
 "@date:\n"
-" :published: 2012-11-22\n"
+" :published: 2012-11-24\n"
 msgstr ""
 
 #. type: Plain text
index 7fc34c7..c5eb450 100644 (file)
@@ -227,7 +227,7 @@ a fatal error, you can usually proceed and submit your contribution.
 live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to
 find untranslated and changed strings. The first one is "make translate". It
 launches an script that tells you in detail how many untranslated strings
-there are in each po file. The second one, the "make fuzzy" target, only
+there are in each po file. The second one, the "make fixfuzzy" target, only
 acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one.
 
 Keep in mind that even though these utilities might be really helpful to do
index 2676479..9649b02 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
 :license: Este programa é software livre: você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da GNU General Public License conforme publicado pela Free Software Foundation, tanto a versão 3 da Licença, ou (a seu critério) qualquer versão posterior <br> <br> Este programa é distribuído na esperança de ser útil, mas SEM QUALQUER GARANTIA, sem mesmo a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO. Veja a GNU General Public License para mais detalhes. <br><br> Você deve ter recebido uma cópia da GNU General Public License junto com este programa. Se não, veja http://www.gnu.org/licenses/. <br><br> O texto completo da GNU General Public License pode ser encontrado no arquivo /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 22-11-2012
+ :published: 2012-11-24
 
 @publisher: Projeto Debian Live <debian-live@lists.debian.org>
 
index a2de0e4..74a2e52 100644 (file)
@@ -225,7 +225,7 @@ a fatal error, you can usually proceed and submit your contribution.
 live-manual comes with two utilities that can greatly help translators to
 find untranslated and changed strings. The first one is "make translate". It
 launches an script that tells you in detail how many untranslated strings
-there are in each po file. The second one, the "make fuzzy" target, only
+there are in each po file. The second one, the "make fixfuzzy" target, only
 acts upon changed strings but it helps you to find and fix them one by one.
 
 Keep in mind that even though these utilities might be really helpful to do
index 955144d..72aedd3 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
  :license: Acest program este liber: poate fi redistribuit și/sau modificat în conformitate cu termenii Licenței Publice Generale GNU (GPL), precum este publicată de către Free Software Foundation, fie versiunea 3 a licenței, sau (opțional) orice altă versiune ulterioară..<br><br>Acest program este distribuit cu speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; fără a avea garanția VANDABILITĂȚII sau ÎNDEPLINIRII UNUI ANUME SCOP. Vezi Licența Publică Generală GNU pentru mai multe detalii.<br><br>Ar trebui să fi orimit o copie a Licenței Publice Generale GNU împreună cu acest program. În caz contrar, vezi http://www.gnu.org/licenses/. <br><br>Textul complet al Licenței Publice Generale poate fi găsit în fișierul /usr/share/common-licenses/GPL-3.
 
 @date:
- :published: 22.11.2012
+ :published: 2012-11-24
 
 @publisher: Proiectul Debian Live <debian-live@lists.debian.org>